Servicevoorwaarden

Bedankt voor het kiezen van Deliverect. Onze Servicevoorwaarden zijn beschikbaar in verschillende talen. Houd er rekening mee dat de Engelse versie van de Servicevoorwaarden voorrang heeft over de vertaalde versies.

ALGEMENE SERVICEVOORWAARDEN

Deze Algemene Servicevoorwaarden ("Voorwaarden") zijn van kracht wanneer ze door de Klant aanvaard worden (door het aanvinken van het aanvaardingsvakje of op een andere manier van aanvaarding) ("Ingangsdatum"), en worden aangegaan door de Klant en Deliverect NV, een vennootschap naar Belgisch recht, met ondernemingsnummer 0692.623.253, met maatschappelijke zetel op het adres Foreestelaan 82, 9000 Gent, België ("Deliverect"), en indien van toepassing, met Gelieerde Ondernemingen van Deliverect. Deze Voorwaarden regelen de toegang van de Klant tot Deliverect Diensten en Deliverect Onboardingdiensten en zijn gebruik ervan. Door gebruik te maken van de Deliverect Diensten gaat de Klant ermee akkoord gebonden te zijn door deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden bestaan uit de Algemene Servicevoorwaarden, de Orderverwerkingsvoorwaarden, de Dispatch voorwaarden, de Deliverect Direct voorwaarden, en de Marketplace voorwaarden, de Bijlagen, Statements of Work SOW's en eventuele toekomstige addenda. Indien u deze Voorwaarden namens een derde aanvaardt, verklaart en garandeert u dat: (a) u de volledige wettelijke bevoegdheid en hoedanigheid heeft om die derde onder deze Voorwaarden te binden; (b) u deze Voorwaarden heeft gelezen en begrepen; en (c) u, namens die derde, met deze Voorwaarden instemt. Indien u niet de wettelijke bevoegdheid heeft om een dergelijke derde partij te binden, moet u zich onthouden van het aanvaarden van deze Voorwaarden in hun naam. Alle niet-gedefinieerde termen met een hoofdletter hebben de betekenis die er in Bijlage C aan wordt gegeven. De Klant erkent en stemt ermee in dat de Engelse versie van de Voorwaarden prevaleert boven elke vertaalde versie van deze Voorwaarden die eventueel door Deliverect ter beschikking wordt gesteld. 

 1. Deliverect Diensten. Na aanvaarding van deze Voorwaarden en voltooiing van het onboardingproces (dat pas van start gaat nadat de toepasselijke Vergoedingen zijn betaald), krijgt de Klant toestemming om de door hem gehuurde Deliverect Services te gebruiken. De Diensten van Deliverect zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de Klant en worden geleverd door  Deliverect of zijn Gelieerde Ondernemingen (naargelang van het geval). Indien goedgekeurd door Deliverect, kunnen de Deliverect Diensten ook worden gebruikt door Gelieerde Ondernemingen de Klant, onder dezelfde algemene voorwaarden van deze Voorwaarden. De Klant blijft aansprakelijk ten opzichte van Deliverect (en zijn Gelieerde Ondernemingen) voor alle handelingen of nalatigheden van de Gelieerde Ondernemingen van de Klant met betrekking tot het gebruik van de Deliverect Diensten en de Deliverect Onboardingdiensten, en met betrekking tot hun verplichtingen onder deze Voorwaarden. Het gebruik van een van de Deliverect Diensten is onderworpen aan deze Voorwaarden en de specifieke voorwaarden van het respectieve product. De Klant zal geen gebruik maken, en zal derden niet toestaan gebruik te maken van Deliverect Diensten en/of de Resultaten van Deliverect Diensten op een manier die concurrerend is met Deliverect. Deliverect zal zijn uiterste best doen om Deliverect Diensten beschikbaar te stellen in overeenstemming met de huidige overeenkomsten van Deliverect inzake het dienstverleningsniveau (service level agreements), die (op verzoek) kunnen worden gedeeld of online kunnen worden geraadpleegd indien die optie door Deliverect beschikbaar wordt gesteld. De Klant erkent dat Deliverect zich het recht voorbehoudt om op elk moment en om welke reden dan ook de omvang van zijn service level agreements te wijzigen. 

 2. Uitbreidingen. De Klant kan van Deliverect (of, indien van toepassing, zijn Gelieerde Ondernemingen) toegang krijgen gebruik te maken van Uitbreidingen. Informatie over de functies en mogelijkheden van de Uitbreidingen is te vinden op www.deliverect.com of via een ander door Deliverect gekozen kanaal. De toepasselijke vergoedingen en betalingsvoorwaarden voor Uitbreidingen worden vermeld in de door Deliverect (of, indien van toepassing, zijn Gelieerde Ondernemingen) uitgebrachte offerte, of worden door de Klant gekozen in het self-service onboardingproces (indien die optie beschikbaar is). Uitbreidingen vallen onder deze Voorwaarden en kunnen onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden of technische specificaties en vereisten. Uitbreidingen omvatten maar zijn niet beperkt tot "Pickup Manager", "Deliverect Kitchen Display", en/of "Delivery Manager App".  

 3. Deliverect Account. De Klant moet een Deliverect Account aanmaken en zijn Deliverect Inloggegevens selecteren. Deliverect Inloggegevens mogen niet worden gedeeld met derden en moeten altijd geheim blijven. De Klant brengt Deliverect onmiddellijk op de hoogte indien de Klant vermoedt dat de vertrouwelijkheid van de Deliverect Inloggegevens in gevaar is gebracht. De Klant verklaart en garandeert dat hij nauwkeurige, volledige en actuele informatie zal verstrekken voor het aanmaken van het Deliverect Account. De Klant is volledig aansprakelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder zijn Deliverect Account.

 4. Updates van Deliverect Diensten. Deliverect behoudt zich het recht voor om Deliverect Diensten te updaten, te verwijderen, te beperken, te bundelen, te verbeteren, af te keuren en/of te wijzigen, evenals alle functionaliteiten ervan en de functionaliteiten die onder elk niveau van het op niveaus gebaseerde programma vallen (zoals uiteengezet in Hoofdstuk 6 van de Algemene Voorwaarden), op elk moment en om welke reden dan ook ("Update(s)"). Indien een update de Deliverect Diensten (zoals gedefinieerd door Deliverect) niet wezenlijk wijzigt en/of beïnvloedt, zal een dergelijke Update zonder voorafgaande kennisgeving worden geïmplementeerd. Deliverect stelt de Klant dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte van Updates die, naar eigen inzicht van Deliverect, wezenlijke gevolgen en/of een wezenlijke invloed kunnen hebben op de Deliverect Diensten. 

 5. Opschorting van Deliverect Diensten. Deliverect behoudt zich het recht voor om de toegang tot alle Deliverect Diensten aan de Klant (of een Locatie) op te schorten wanneer: (a) Deliverect vermoedt en/of bevestigt dat het gebruik van de Deliverect Diensten in strijd is met deze Voorwaarden of met de instructies van Deliverect; (b) Deliverect vermoedt en/of bevestigt dat de vertrouwelijkheid en/of veiligheid van de Deliverect Inloggegevens in het gedrang zijn gekomen; (c) Deliverect vermoedt en/of bevestigt dat de Deliverect Diensten op een onwettige en/of frauduleuze manier gebruikt worden, of op een manier die de reputatie en/of business van Deliverect schaadt; (d) de rekening van de Klant (en/of van een Locatie) een betalingsachterstand vertoont (in dat geval kan, als alternatief voor de opschorting, ook de toegang tot specifieke functionaliteiten van de Deliverect Diensten worden geblokkeerd); (e) de Klant in gebreke blijft om zijn factureringsgegevens bij te werken; (f) er een storing is op de internetinfrastructuur buiten de redelijke controle van Deliverect; (g) infrastructuuronderhoud van de Deliverect Diensten vereist is; (h) wanneer een van de leveranciers die de levering van de Deliverect Diensten ondersteunen, een storing heeft en/of wanneer de diensten van dergelijke leveranciers uitvallen als gevolg van onderhoud; (i) wanneer de Klant onderworpen is aan sancties opgelegd door de overheid van de Verenigde Staten van Amerika, de Europese Unie, of een lidstaat van de Europese Unie, of een overheidsautoriteit in het land waar de Klant is gevestigd en/of; (j) wanneer de Klant een Deliverect Account aanmaakt op naam van een derde partij.

 6. Tier-programma. Deliverect behoudt zich het recht voor om een tier-programma (een op niveaus gebaseerd programma) te creëren voor Deliverect Diensten. In het kader van het tier-programma kunnen bepaalde functionaliteiten van een of alle Deliverect Diensten worden gebundeld in verschillende niveaus. De prijs van elk niveau zal variëren afhankelijk van de functionaliteiten van de Deliverect Diensten die beschikbaar zijn op een dergelijk niveau. Informatie over de verschillende niveaus, de prijs en de functionaliteiten ervan zullen aan de Klant worden verstrekt in het door Deliverect gekozen formaat. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat het tier-programma de toegang tot bepaalde functionaliteiten van een of alle Deliverect Diensten waartoe de Klant toegang had vóór de lancering van het tier-programma, kan beperken of verwijderen. Deliverect zal de Klant dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte brengen van de lancering van het tier-programma. De Klant zal de mogelijkheid krijgen om vóór het verstrijken van de kennisgevingstermijn een niveau te kiezen. Indien de Klant nalaat een niveau te selecteren, zal de Klant niet langer gebruik kunnen maken van de functionaliteiten van de Deliverect Diensten die onder een van de niveaus gebundeld werden, en wordt de Klant automatisch geplaatst in het niveau dat het meest overeenkomt met hun huidige abonnement met Deliverect, en wordt hij ook gefactureerd voor dat niveau. De Klant erkent en aanvaardt dat Deliverect zich het recht voorbehoudt om de functionaliteiten die gebundeld zijn in elk niveau, te wijzigen, door de klant 30 dagen van tevoren daarvan op de hoogte te brengen. Voor alle duidelijkheid: het tier-programma waarnaar hierin wordt verwezen, verschilt van de abonnementsniveaus die door Deliverect  (of, indien van toepassing, zijn Gelieerde Ondernemingen)worden aangeboden. 

 7. Niet-AB Diensten. Deliverect kan de Klant uitnodigen om Niet-AB Diensten (niet-algemeen beschikbare Diensten) uit te proberen en te testen. De Klant kan een dergelijke test naar eigen goeddunken aanvaarden of weigeren. Niet-AB Diensten zullen duidelijk worden aangeduid als bèta, proef, beperkte release, evaluatieversie, niet-productie of met een soortgelijke omschrijving. Niet-AB Diensten worden uitsluitend verstrekt voor evaluatiedoeleinden en niet voor productiegebruik, worden niet ondersteund, kunnen bugs of fouten bevatten, en kunnen onderhevig zijn aan aanvullende voorwaarden en bepalingen. Niet-AB Diensten worden niet beschouwd als Deliverect Diensten uit hoofde hiervan en worden geleverd zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie. Deliverect kan de Niet-AB Diensten op elk moment en naar eigen goeddunken stopzetten en maakt ze mogelijk nooit algemeen beschikbaar.

 8. Deliverect Onboardingdiensten. De Deliverect Onboardingdiensten worden aan de Klant geleverd door Deliverect of zijn Gelieerde Ondernemingen (naargelang van het geval). De Klant betaalt een Set-upvergoeding zoals vermeld in de offerte van Deliverect of zijn Gelieerde Ondernemingen (naargelang van het geval). De omvang van de Deliverect Onboardingdiensten kan in een afzonderlijke werkomschrijving ("SOW") worden gedocumenteerd. Indien de onboarding van de Klant door een derde partij wordt uitgevoerd, is deze derde partij (niet Deliverect) verantwoordelijk en aansprakelijk voor de voltooiing van het onboardingproces. 

 9. Abonnements-, transactie- en hybride modellen

  1. Toepassingsgebied. Deliverect Diensten kunnen worden aangeboden onder een abonnementsmodel, een transactiemodel of een hybride model (wat een combinatie van beide is). Informatie over het toepasselijke model voor elk van de Deliverect Diensten is beschikbaar in hun respectieve voorwaarden. Klanten die een van de Deliverect Diensten gebruiken onder een bedrijfsmodel en vergoedingsstructuur die afwijkt van het huidige model en de huidige vergoedingen die door Deliverect worden aangeboden, mogen deze Deliverect Dienst(en) blijven gebruiken onder de voorwaarden van het bedrijfsmodel dat in eerste instantie werd gehuurd ("Legacy Model"). Als het Legacy Model werkt volgens een abonnementsmodel, behoudt Deliverect zich het recht voor om de abonnementsvergoeding te verhogen of verlagen op basis van het aantal bestellingen dat in een bepaalde maand wordt verwerkt (met betrekking tot Orderverwerking), of andere criteria die met de Klant zijn overeengekomen met betrekking tot de andere Diensten van Deliverect. Alle aspecten van het Legacy Model worden beheerst door deze Voorwaarden. De Klant erkent en stemt ermee in dat Deliverect het recht heeft, overeenkomstig Artikel 14 van de Algemene Voorwaarden, om het Legacy Model te wijzigen voor een ander bedrijfsmodel en om nieuwe vergoedingen in te voeren en/of de structuur van de door de Klant betaalde vergoedingen te wijzigen, in welk geval de Klant 30 dagen van tevoren op de hoogte zal worden gebracht.

  2. Tijdelijke opschorting. Indien een Deliverect Product wordt aangeboden onder een abonnementsmodel (met inbegrip van Deliverect Diensten die onder een hybride model worden aangeboden), kan de Klant een tijdelijke opschorting van het abonnement aanvragen. Indien de opschorting door Deliverect wordt toegestaan: (a) wordt de toepasselijke vergoeding die de Klant betaalt voor de opgeschorte Deliverect Dienst(en), vervangen (aan het einde van de lopende Abonnementsperiode) door de Data Access-vergoeding; (b) zal de Klant, in afwijking van artikel 35.5 van de Algemene Voorwaarden, toegang hebben tot de gegevens, informatie en content die bij dat abonnement of die abonnementen horen, gedurende de door Deliverect bepaalde periode; en (c) wordt de toegang tot het Deliverect Product van het opgeschorte abonnement opgeschort. 

  3. Abonnementsperiode. Deliverect biedt abonnementsperiodes van 30 dagen, 90 dagen, 6 maanden of 12 maanden aan. De Abonnementsperiode gaat in op de datum waarop het abonnement door Deliverect wordt aangemaakt. De Abonnementsperiode wordt automatisch verlengd met een aanvullende Abonnementsperiode van dezelfde duur, tenzij de Klant Deliverect een opzegging stuurt via support@deliverect.com of via een ander door Deliverect beschikbaar gesteld kanaal voor dit specifieke doel, en wel als volgt: (a) 15 dagen opzeggingstermijn indien de Abonnementsperiode 30 of 90 dagen bedraagt; (b) 30 dagen opzeggingstermijn indien de Abonnementsperiode 6 maanden bedraagt; en (c) 90 dagen opzeggingstermijn indien de Abonnementsperiode 12 maanden bedraagt. Behalve zoals uiteengezet in artikel 9.2 hierboven, wordt het abonnement, indien de Abonnementsperiode wordt onderbroken, beëindigd en verliest de Klant de toegang tot de gegevens, informatie en content die verband houden met het abonnement op de Deliverect Dienst dat werd beëindigd. Deliverect kan extra Abonnementsperiodes opstarten door een kennisgeving aan de Klant. Een dergelijke kennisgeving bevat informatie over de duur van de Abonnementsperiode en de wijze waarop de automatische verlenging van het abonnement kan worden onderbroken. Nieuwe Abonnementsperiodes vallen onder deze Voorwaarden na kennisgeving aan de Klant. 

 10. Beperkingen.De Klant gaat ermee akkoord en erkent dat hij zich ervan zal onthouden en derden niet zal toestaan om: (a) Deliverect Diensten of een deel ervan te kopiëren, te dupliceren, er afgeleide werken van te maken, te framen of te 'spiegelen' op een server of een draadloos of op het internet gebaseerd apparaat, opnieuw te publiceren, te downloaden, weer te geven, door te geven, te vertalen, te distribueren of internet-'links' te creëren naar alle of een deel van de Deliverect Diensten in welke media of vorm dan ook; (b) de Deliverect Diensten geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reconstrueren, aan te passen, te veranderen, te onderwerpen aan reverse-compiling of reverse-engineering, te proberen de broncode of onderliggende algoritmen, gebruikersinterfacetechnieken of ideeën te achterhalen, te decompileren, uit elkaar te halen of anderszins te herleiden tot een door mensen waarneembare vorm; (c) een deel van de Deliverect Diensten in licentie te geven, in sublicentie te geven, te verkopen, door te verkopen, te verhuren, te leasen, over te dragen, toe te wijzen, te distribueren, weer te geven, openbaar te maken of anderszins commercieel te exploiteren of anderszins beschikbaar te stellen aan een derde partij; (d) toegang te verkrijgen tot Deliverect Diensten of enig deel daarvan om de beschikbaarheid, de prestaties of de functionaliteit van Deliverect Diensten te controleren, en ook niet voor benchmarking- of concurrentiedoeleinden; (e) toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van Deliverect Diensten of enig deel daarvan om diensten te verlenen aan derden, om concurrerende producten of diensten te bouwen of producten of diensten die gebruikmaken van soortgelijke ideeën, kenmerken, functionaliteiten, functies of grafisch materiaal als de Deliverect Diensten of enig deel daarvan; (f) actie te ondernemen in een poging om storingen of crashes te veroorzaken, te knoeien met of anderszins afbreuk te doen aan de Deliverect Diensten of een deel ervan; of (g) een actie te ondernemen die ertoe zou leiden dat informatie met betrekking tot de Deliverect Diensten in het publieke domein zou terechtkomen.

 11. Dienstresultaten. Deliverect verleent de Klant een niet-exclusieve, beperkte, persoonlijke, niet-overdraagbare, herroepbare en niet-toewijsbare licentie om de Deliverect Dienstresultaten gedurende de Termijn te gebruiken in verband met de bedrijfsvoering van Restaurants (of Restaurants van Gelieerde Ondernemingen van de Klant, indien goedgekeurd door Deliverect) in het Grondgebied. De Klant gaat ermee akkoord en erkent dat hij zich ervan zal onthouden en derden niet zal toestaan om: (a) de Deliverect Dienstresultaten of een deel ervan te kopiëren, te wijzigen, te dupliceren, er afgeleide werken van te maken, te framen, te spiegelen, opnieuw te publiceren, te downloaden, weer te geven, door te geven, te vertalen, aan te passen, te veranderen of te distribueren in welke media of vorm dan ook, behalve zoals vereist voor de gebruikelijke operationele activiteiten in verband met orderverwerking, menubeheer en voorraadboekhouding voor een Restaurant; (b) de Deliverect Dienstresultaten te verkopen, door te verkopen, te verhuren, te leasen, te distribueren, weer te geven, openbaar te maken of anderszins commercieel te exploiteren of anderszins beschikbaar te stellen aan een derde partij, en (c) de Deliverect Dienstresultaten of een deel ervan te gebruiken om diensten te verlenen aan derden, om concurrerende producten of diensten te bouwen of producten of diensten die gebruikmaken van soortgelijke ideeën, kenmerken, functies of grafisch materiaal als de Deliverect Diensten of een deel ervan, of om ideeën, kenmerken, functies of grafisch materiaal van de Deliverect Dienstresultaten of een deel ervan te kopiëren. 

 12. Geaggregeerde gegevens. De Klant erkent dat Deliverect en zijn Gelieerde Ondernemingen geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens met betrekking tot het gebruik van de Deliverect Diensten door de Klant kunnen gebruiken voor verschillende doeleinden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot analyses, productontwikkelingen of -verbeteringen, en het identificeren van markttrends. Deliverect kan geaggregeerde gegevens delen met derde partijen en gebruiken voor andere commerciële doeleinden.

 13. Vergoedingen. Dit artikel heeft betrekking op de Vergoedingen die de Klant moet betalen in verband met Deliverect Diensten, Deliverect Onboardingsdiensten en tijdelijke opschortingen van een abonnement. Vergoedingen kunnen niet worden terugbetaald (ook niet wanneer vertragingen in het onboardingproces worden veroorzaakt door de Klant of een derde partij) en kunnen in rekening worden gebracht door Deliverect of zijn Gelieerde Ondernemingen (naargelang van het geval). Het bedrag van de Vergoedingen en hun munteenheden zijn die welke worden vermeld in de door Deliverect uitgebrachte offerte, of worden door de Klant gekozen in het self-service onboardingproces (indien die optie beschikbaar is). Aanvullende informatie over de Vergoedingen die van toepassing zijn op de Deliverect Diensten vindt u in de respectievelijke voorwaarden van die diensten. De Klant is verplicht om een automatische betalingsmethode te registreren die gekoppeld is aan het Deliverect Account. De Klant machtigt Deliverect (of een daartoe door Deliverect aangestelde derde partij) om Vergoedingen aan te rekenen op de automatische betalingsmethode van de Klant. De Klant zal zijn medewerking verlenen aan derden die door Deliverect zijn aangesteld om het inningsproces van de Vergoeding via de automatische betalingsmethode van de Klant te vergemakkelijken. 

  1. Abonnementsvergoeding. De Abonnementsvergoeding vormt een vast bedrag voor toegang tot Deliverect Diensten die worden aangeboden onder een abonnementsmodel. De Abonnementsvergoeding is van toepassing op elke Locatie dat die diensten ontvangt en/of gebruikt. De Klant kan de Abonnementstermijn van zijn abonnement(en) wijzigen door een verzoek in te dienen bij Deliverect op support@deliverect.com of via een ander kanaal dat daartoe door Deliverect ter beschikking wordt gesteld. 

  2. Transactiekosten. De transactiekosten kunnen vast of variabel zijn, afhankelijk van de Deliverect Dienst dat de Klant gebruikt. Deze vergoeding is van toepassing op Deliverect Diensten die onder een transactiemodel worden aangeboden. De transactiekosten kunnen van toepassing zijn op elke bestelling , en/of bezorgingsaanvraag) die door Deliverect worden verwerkt. 

  3. Hybride Vergoeding. De Hybride Vergoeding bestaat uit een Abonnementsvergoeding en een transactievergoeding (die vast of variabel kan zijn, afhankelijk van de Deliverect Dienst die de Klant gebruikt).  Voor Orderverwerking geldt de component Abonnementsvergoeding voor een basisreeks van bestellingen (door de Klant gekozen uit verschillende abonnementsniveaus) voor de Abonnementsperiode. Voor Dispatch is de component Abonnenmentsvergoeding van toepassing op een basisreeks van bezorgingsaanvragen (door de Klant gekozen uit verschillende abonnementsniveaus) voor de Abonnementsperiode. Voor Deliverect Direct dekt de de component Abonnenmentsvergoeding de toegang tot Online Ordering, Social Ordering, Loyalty en QR-codes.De component transactievergoeding van Orderverwerking en Dispatch dekt de kosten voor het verwerken van extra bestellingen en/of bezorginsaanvragen tijdens de Abonnementsperiode, bovenop de basisbestellingen en/of bezorginsaanvragen die vallen onder het door de Klant gekozen abonnementsniveau. Bestellingen en bezorginsaanvragen die voor een Locatie worden verwerkt in verband met Orderverwerking en Dispatch, worden meegeteld om het totale aantal bestellingen en bezorginsaanvragen te bepalen dat tijdens de Abonnementsperiode is verwerkt. Voor Deliverect Direct dekt de component transactievergoeding de online bestellingen die betaald worden via de betaalverwerkingsdiensten waartoe toegang wordt verkregen in verband met Deliverect Direct.  

  4. Set-upvergoeding. De Set-upvergoeding is een eenmalige vaste vergoeding voor de verlening van Deliverect Onbaordingsdiensten. De Set-upvergoeding moet worden betaald na ontvangst van de factuur van Deliverect (of een Gelieerde Onderneming, naar gelang van toepassing). 

  5. Data Access-Vergoeding. De Data Access-Vergoeding is een Abonnementsvergoeding die de Klant aan Deliverect (of een Gelieerde Onderneming, naar gelang van toepassing) betaalt voor het hosten, bewaren en beschikbaar stellen van de gegevens van het abonnement dat op verzoek van Klant tijdelijk is opgeschort (zoals uiteengezet in artikel 9.2 van de Algemene Voorwaarden). De voorwaarden die gelden voor abonnementen met een Abonnementsperiode van 30 dagen zijn van toepassing op de Data Access-Vergoeding. 

 14. Wijzigingen van de Vergoedingen. Deliverect behoudt zich het recht voor om de Vergoedingen te verhogen en/of de berekeningswijze ervan te wijzigen (wat een impact kan hebben op de Deliverect Diensten). Wijzigingen van de Vergoedingen zullen 30 dagen van tevoren aan de Klant worden meegedeeld. Wanneer de Klant de Deliverect Diensten blijft gebruiken na het verstrijken van de opzeggingstermijn, zal dit worden geïnterpreteerd en opgevat als de uitdrukkelijke aanvaarding door de Klant van de bijgewerkte Kosten. 

 15. Facturering en Betalingstermijn. De Klant zal Deliverect volledige, correcte en nauwkeurige facturerings- en contactinformatie bezorgen, met inbegrip van de wettelijke naam, het adres, het e-mailadres, de naam en het telefoonnummer van de bevoegde factuurbeheerder, een geldig btw-nummer of fiscaal identificatienummer, en werkt deze informatie uiterlijk binnen dertig (30) dagen bij, te rekenen vanaf het moment waarop de informatie verandert, bij gebreke waarvan Deliverect zich het recht voorbehoudt om de toegang tot Deliverect Diensten stop te zetten, op te schorten of te onderbreken, onverminderd zijn recht op vergoeding van verliezen, schade en kosten. Het niet-bijwerken van facturerings- en contactinformatie sluit de verplichting van de Klant om facturen te betalen niet uit. Het niet bijwerken van facturatie- en contactgegevens kan invloed hebben op de belastingen die worden toegepast. De toepasselijke betalingsvoorwaarden van de Vergoedingen worden uiteengezet in de Voorwaarden of in de offertes van Deliverect (naargelang van het geval). De Klant beschikt over tien (10) kalenderdagen om een door Deliverect of een Gelieerde Onderneming (naargelang van het geval) uitgegeven factuur te betwisten door contact op te nemen met Deliverect support. Facturen die niet binnen deze termijn worden betwist, worden geacht door de Klant te zijn aanvaard.

 16. Interesten. Indien de betaling van een factuur niet tijdig gebeurt, zal door de Klant, zonder voorafgaande ingebrekestelling, vanaf de vervaldag van de factuur tot de volledige betaling van de factuur, een nalatigheidsintrest verschuldigd zijn van 8% per jaar (of het maximum toegelaten door de toepasselijke wetgeving, indien dit hoger is), zonder afbreuk te doen aan het recht van Deliverect op vergoeding van de verliezen, schade en kosten die effectief geleden of gemaakt werden ten gevolge van de laattijdige betaling. Deliverect behoudt zich het recht voor om een incassobureau in te schakelen. 

 17. Belastingen. Vergoedingen zijn exclusief alle directe en indirecte belastingen die door de belastingautoriteiten worden opgelegd. Voor alle duidelijkheid: dit artikel is ook van toepassing op bronheffingen, wat betekent dat de Vergoedingen moeten worden betaald vrij van alle inhoudingen of bronheffingen die door de toepasselijke wetgeving worden vereist. Bronheffingen, met inbegrip van de formaliteiten daarvoor, vallen onder de verantwoordelijkheid van de Klant en moeten afzonderlijk aan de bevoegde belastingdienst worden betaald. Voorts is de Klant verantwoordelijk voor de juistheid en tijdige indiening van zijn eigen belastingaangiften. De Klant is ook verantwoordelijk voor het bepalen, toepassen, beheren en weergeven van de toepasselijke en correcte belastingen voor zijn producten en/of diensten. 

 18. Technische ondersteuning. Deliverect biedt technische ondersteuning aan Klanten. Klanten kunnen toegang tot ondersteuning krijgen via de verschillende kanalen die zijn vermeld op www.deliverect.com. De ondersteuningsuren verschillen per regio. Voor meer informatie kunt u de bovenstaande website bezoeken. Deliverect behoudt zich het recht voor om de levering van technische en operationele ondersteuning op te schorten, of de omvang van deze diensten te wijzigen. Deliverect kan verschillende ondersteuningsniveaus introduceren om toegang te krijgen tot technische en operationele ondersteuning, die onderworpen kunnen zijn aan aanvullende voorwaarden en kosten.  

 19. Samenwerking. De Klant verleent Deliverect alle nodige medewerking en toegang tot alle informatie die Deliverect nodig heeft voor de uitvoering van deze Voorwaarden en de levering van de Deliverect Diensten en/of om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen die van toepassing kunnen zijn op Deliverect of zijn Gelieerde Ondernemingen. De Klant stemt ermee in dat de informatie die wordt verstrekt voor de uitvoering van de Voorwaarden en de levering van de Deliverect Diensten (met inbegrip van de Persoonsgegevens van de Klant) nauwkeurig, volledig en up-to-date zal zijn. De Klant zal alle nodige toestemmingen en machtigingen behouden opdat Deliverect zijn verplichtingen onder deze Voorwaarden kan nakomen (met inbegrip van de verwerking van Persoonsgegevens van de Klant) en zal zijn verplichtingen onder deze Voorwaarden tijdig en op een efficiënte manier nakomen.

 20. Netwerkvereisten. De Klant zorgt ervoor dat zijn netwerk-, bestand- en webtransferprotocollen en berichtstructuren en alle andere systemen die gebruikt kunnen worden in verband met en/of in samenhang met de Deliverect Diensten, voldoen aan de normen waaraan moet worden voldaan om de Deliverect Diensten operationeel te maken, zoals gepubliceerd op https://help.deliverect.com of met de specificatie die van tijd tot tijd door Deliverect kan worden verstrekt, en hij is als enige verantwoordelijk voor de aankoop en het behoud van de netwerk- en telecommunicatieverbindingen tussen zijn IT-omgeving en de Deliverect Diensten.

 21. Persoonsgegevens van Klanten. Het gebruik door de Klant van Deliverect Direct, Dispatch, en Orderverwerking (alleen in verband met persoonsgegevens die afkomstig zijn van de directe online verkoopkanalen van de Klant, zoals apps of websites)  vereist dat Deliverect Persoonsgegevens van de Klant verwerkt. In deze gevallen is Deliverect de verwerker van de Persoonsgegevens van de Klant (zoals bepaald door GDPR) en is de Klant de verwerkingsverantwoordelijke (zoals bepaald door GDPR). De Klant verklaart en garandeert dat hij over de juiste rechtsgrond beschikt om de Persoonsgegevens van de Klant te verzamelen, te verwerken en over te dragen aan Deliverect. Deliverect en Klanten gevestigd in de Europese Economische Ruimte die gebruik maken van Deliverect Direct, Dispatch of Orderverwerking (voor het hierboven vernoemde gebruik) gaan ermee akkoord gebonden te zijn aan de Voorwaarden voor gegevensuitwisseling voor EU-klanten die beschikbaar zijn in Bijlage A. Deliverect en klanten die buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn en die gebruikmaken van Deliverect Direct of Dispatch, gaan ermee akkoord gebonden te zijn aan de Voorwaarden voor gegevensuitwisseling voor klanten van buiten de EER die beschikbaar zijn in Bijlage B. De privacyverklaring en het cookiebeleid van Deliverect, beschikbaar op www.deliverect.com, maken integraal deel uit van deze Voorwaarden.

 22. Kanaalgegevens. Kanaalgegevens zijn nodig voor het leveren van Orderverwerking en sommige Uitbreidingen. Indien Kanaalgegevens vereist zijn, worden deze gegevens door het onlinebezorgkanaal of de -kanalen waarmee de Klant werkt, aan Deliverect overgedragen en door Deliverect verwerkt volgens de instructies van het onlinebezorgkanaal of de -kanalen onder de voorwaarden van de overeenkomst die met dat onlinebezorgkanaal of met die -kanalen is gesloten. Deliverect is de verwerker (zoals bepaald door GDPR) van Kanaalgegevens namens het onlinebezorgkanaal of de -kanalen, en het onlinebezorgkanaal of de -kanalen zijn de verwerkingsverantwoordelijke (zoals bepaald door GDPR). Kanaalgegevens worden via Frontend (of andere kanalen zoals bepaald door Deliverect) aan de Klant ter beschikking gesteld. De Klant verklaart en garandeert dat hij alleen Kanaalgegevens zal ontvangen, verwerken, gebruiken en bekendmaken overeenkomstig de voorwaarden van de tussen de Klant en het onlinebezorgkanaal of de -kanalen gesloten overeenkomst. De categorieën van Kanaalgegevens voor de Orderverwerking en sommige van de Uitbreidingen kunnen variëren naargelang van het onlinebezorgkanaal dat Kanaalgegevens doorgeeft aan Deliverect. 

 23. Geen goedkeuring. Deliverect keurt geen websites, online bezorgkanalen, diensten of producten van derde partijen goed, zelfs niet als ze gelinkt zijn of toegankelijk zijn via de Deliverect Diensten. Deliverect is niet aansprakelijk voor inhoud, producten, diensten of andere materialen die door deze derde partijen aan de Klant ter beschikking worden gesteld. Tijdens het gebruik van de Deliverect Diensten kan de Klant corresponderen met, goederen en/of diensten kopen van of deelnemen aan promoties van derden, zoals adverteerders of sponsors, die hun goederen of diensten aanbieden via het Deliverectplatform. Dergelijke diensten en/of producten en hun voorwaarden, garanties of verklaringen vinden uitsluitend plaats tussen de Klant en deze derde partij. Deliverect heeft geen aansprakelijkheden, verplichtingen of verantwoordelijkheden voor dergelijke diensten of producten van derde partijen, en maakt geen deel uit van de contractuele relatie tussen de Klant en dergelijke derden.

 24. Niet-exclusieve relatie. Deze Voorwaarden zijn niet-exclusief en mogen niet worden opgevat als een exclusieve leveringsovereenkomst naar behoefte. Voor alle duidelijkheid, niets hierin zal worden geïnterpreteerd als een beletsel voor de Klant of Deliverect om vergelijkbare overeenkomsten aan te gaan met derden, en/of derden te voorzien van om het even welke diensten of producten. 

 25. Handelsmerken. De Klant verleent aan Deliverect, en Deliverect verleent aan de Klant een beperkte, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie gedurende de Termijn, om de respectieve Handelsmerken van elke partij te gebruiken, op een royaltyvrije basis, in verband met de activiteiten die verband houden met deze Voorwaarden. Deze licentie omvat het recht om de Handelsmerken van de andere partij te reproduceren en te representeren (in verband met alle of een deel van de activiteiten die verband houden met deze Voorwaarden) voor de gehele wereld, met gebruikmaking van alle middelen en media, en zonder enige beperking van welke aard dan ook wat betreft exploitatiemethoden, aantal prints, verspreiding of gebruik. Elk gebruik van de Handelsmerken van een partij (in eigendom of in licentie, zoals van toepassing) vindt plaats in de vorm en het formaat zoals gespecificeerd of goedgekeurd door de partij die eigenaar (of licentiehouder, zoals van toepassing) is van dergelijke Handelsmerken. Behalve zoals specifiek uiteengezet in deze Voorwaarden, mag geen van de partijen de Handelsmerken van de andere partij gebruiken zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de andere partij. Alle goodwill die verband houdt met het gebruik van de Handelsmerken van een partij door de andere partij, komt ten goede aan de partij die eigenaar (of licentiehouder, zoals van toepassing) is van dergelijke Handelsmerken. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin uiteengezet, wordt geen van de partijen geacht de andere partij enige licentie of rechten uit hoofde van intellectuele eigendom of andere eigendomsrechten te verlenen. Alle niet-verleende rechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. De Klant en Deliverect zullen niet proberen de Handelsmerken van de andere partij te registreren of anderszins te gebruiken en/of er de eigendom van op te eisen, alleen of in combinatie met andere letters, leestekens, woorden, symbolen en/of ontwerpen, of in verwarring scheppende soortgelijke merken, namen of titels, voor om het even welke goederen en diensten.

 26. Intellectueel eigendom. Deze Voorwaarden hebben niet tot doel en mogen niet worden geïnterpreteerd als een wijziging van de eigendomsrechten of licenties op Intellectuele Eigendom van de Klant of van Deliverect. De Klant en Deliverect komen overeen dat deze Voorwaarden hun niet het recht geven aanspraak te maken op enige Intellectuele Eigendom waarop zij, vóór de ondertekening van deze Voorwaarden, geen aanspraak konden maken. Deliverect is en blijft de exclusieve eigenaar van al zijn Intellectuele Eigendom met betrekking tot zijn producten en Diensten met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Intellectuele Eigendom die ten grondslag ligt aan of opgenomen, inbegrepen of gebruikt wordt in de technologie van Deliverect, Deliverect Diensten, de websites of de software. 

 27. Vertrouwelijkheid. Elke Informatieontvanger stemt ermee in de Vertrouwelijke Informatie van de Informatieverstrekker niet bekend te maken aan derden, met uitzondering van zijn Vertegenwoordigers, of op enige andere wijze te gebruiken dan nodig is om zijn verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden na te komen. Elke Informatieontvanger moet ervoor zorgen dat Vertrouwelijke Informatie enkel ter beschikking wordt gesteld van zijn Vertegenwoordigers die op de hoogte moeten zijn van deze Vertrouwelijke Informatie en die, voorafgaand aan enige bekendmaking van deze Vertrouwelijke Informatie, gebonden zijn door schriftelijke verplichtingen van vertrouwelijkheid met betrekking tot deze Vertrouwelijke Informatie die niet minder streng zijn dan die welke zijn vervat in deze Voorwaarden. De Informatieontvanger zorgt ervoor dat zijn Vertegenwoordigers de vertrouwelijkheidsverplichtingen van deze Voorwaarden naleven en is als enige verantwoordelijk voor enige schending van deze Voorwaarden door een van zijn Vertegenwoordigers. Elke Informatieontvanger mag geen kennisgevingen van auteursrecht, handelsmerk, logo, legende of andere kennisgevingen van eigendom van originelen of kopieën van de Vertrouwelijke Informatie van de Informatieverstrekker verwijderen of onleesbaar maken, en mag anderen geen toestemming hiervoor geven. Het voorgaande verbod op gebruik en openbaarmaking van Vertrouwelijke Informatie is niet van toepassing voor zover: (i) de Informatieverstrekker toestemming heeft gegeven voor dergelijk gebruik of dergelijke openbaarmaking en (ii) een Informatieontvanger verplicht is bepaalde Vertrouwelijke Informatie van de Informatieverstrekker openbaar te maken op grond van de wet of een rechterlijke beslissing, op voorwaarde dat de Informatieontvanger de Informatieverstrekker vooraf schriftelijk op de hoogte stelt van deze verplichting tot openbaarmaking (voor zover wettelijk toegestaan) en redelijkerwijs helpt bij het verkrijgen van een beschermingsbevel voordat hij tot een dergelijke openbaarmaking overgaat. Na afloop of beëindiging van deze Voorwaarden en op verzoek van de Informatieverstrekker moet elke Informatieontvanger alle materialen of documenten die Vertrouwelijke Informatie van de Informatieverstrekker bevatten, samen met alle kopieën daarvan in welke vorm dan ook, aan de Informatieverstrekker overhandigen (of vernietigen, naar keuze van de Informatieverstrekker). Geen van beide Partijen verklaart of garandeert dat de Vertrouwelijke Informatie volledig of nauwkeurig is; alle Vertrouwelijke Informatie wordt verstrekt 'zoals zij is'.

 28. Publiciteit. Tenzij uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden, vereist door de wet, of anderszins schriftelijk overeengekomen door de partijen, mogen noch de Klant noch Deliverect een persbericht uitgeven of op enige andere wijze verwijzen naar de andere partij met betrekking tot deze Voorwaarden of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, die niet op onredelijke wijze zal worden geweigerd. Niettegenstaande het bovenstaande geeft de Klant Deliverect toestemming om het samenwerkingsverband met de Klant te promoten via de socialemediakanalen van Deliverect (waaronder Facebook, Instagram, LinkedIn en andere), op zijn website en op marketingmateriaal dat door Deliverect is gemaakt. 

 29. Verzekering. Deliverect en de Klant verklaren en garanderen dat zij beschikken over de verzekeringspolissen die vereist zijn volgens de wetten van de landen waar zij actief zijn en/of waar zij zijn gevestigd, en over alle verzekeringspolissen die geschikt en/of noodzakelijk zijn om de risico's te dekken die verbonden zijn aan hun bedrijfsactiviteit en aan de uitvoering van hun verplichtingen onder deze Voorwaarden. Op verzoek van een partij zal de andere partij het bewijs leveren van de hier vereiste verzekering.

 30. Verklaringen en Garanties. De Klant en Deliverect verklaren en garanderen hierbij dat: (i) zij volledig bevoegd en bekwaam om deze Voorwaarden aan te gaan en hun verplichtingen uit hoofde hiervan na te komen; (ii) zij naar behoren georganiseerd zijn, geldig bestaan en een goede reputatie hebben onder de wetten van het rechtsgebied van hun herkomst; (iii) zij alle toepasselijke wet- en regelgeving zullen naleven bij de uitvoering van deze Voorwaarden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving); (iv) de inhoud, media en andere materialen die door deze partijen worden gebruikt of geleverd als onderdeel van deze Voorwaarden of die vereist zijn voor de levering van Deliverect Diensten geen inbreuk maken op of anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten, publicatierechten of andere eigendomsrechten van derden; en (v) er geen toestemming, machtiging of goedkeuring van een overheidsinstantie of andere entiteit nodig is in verband met de uitvoering, levering en uitvoering door een van de partijen van deze Voorwaarden of een van de verplichtingen uit hoofde hiervan. 

 31. Disclaimer. Deliverect doet geen toezeggingen en wijst hierbij uitdrukkelijk alle garanties af, expliciet of impliciet, wettelijk of anderszins, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, met betrekking tot de Deliverect Diensten, Deliverect Onboardingsiensten, Niet-AB Diensten, zijn producten of een deel daarvan, met inbegrip van impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, impliciete garanties die voortvloeien uit de gang van zaken of het verloop van de prestaties, prestaties, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat de Deliverect Diensten, Deliverect Onboardingsiensten, en de Niet-AB Diensten worden geleverd 'zoals ze zijn'. Deliverect garandeert niet dat de Deliverect Diensten (of Niet-AB Diensten) ononderbroken en vrij van fouten zijn of dat ze voldoen aan de specifieke behoeften van de Klant, noch dat de Deliverect Diensten (of Niet-AB Diensten), of informatie verstrekt door Deliverect onder deze Voorwaarden, vrij zijn van virussen, schadelijke componenten, fouten of defecten (noch dat deze zullen worden gecorrigeerd), noch dat de Deliverect Diensten (of Niet-AB Diensten) zullen werken in combinatie met andere diensten, hardware, software, systemen of gegevens. Deliverect is niet aansprakelijk voor de (on)juistheid van de gegevens die onder deze Voorwaarden aan Deliverect worden verstrekt of voor een eventuele storing van de Deliverect Diensten (of Niet-AB Diensten). 

 32. Schadeloosstelling.

  1. Van de Klant: De Klant moet Deliverect, zijn Gelieerde Ondernemingen en hun respectievelijke bestuurders, kaderleden, werknemers en agenten ("Deliverect-Gevrijwaarde Partij") schadeloosstellen, verdedigen en vrijwaren van en tegen alle vorderingen, schade, verliezen en kosten (inclusief redelijke advocatenhonoraria) (gezamenlijk "Verliezen") met betrekking tot vorderingen van derden die voortvloeien uit of verband houden met: (a) de nalatigheid of het opzettelijk wangedrag van de Klant, de Gelieerde Ondernemingen van de Klant, of zijn of hun respectieve werknemers of agenten bij de uitvoering van de Voorwaarden; (b) schending van de Klant zijn verklaringen of garanties in het kader van deze Voorwaarden; (c) het gebruik van de Klant’s Handelsmerken of Intellectuele Eigendomsrechten van de Klant inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij, voor zover dergelijke Handelsmerken en Intellectuele Eigendomsrechten zijn gebruikt op een door de Klant goedgekeurde wijze; (d) de schending door de Klant van een van zijn verplichtingen krachtens deze Voorwaarden of een Toepasselijke Wet; (e) problemen met de promoties en/of kortingen die door de Klant worden aangeboden aan zijn afnemers in verband met Deliverect Directof via een ander Deliverect Dienst, en/of met eventuele Verliezen die voortvloeien uit de aard of de kwaliteit van de Diensten die door de Klant aan zijn afnemers worden verkocht via Deliverect Direct, en/of die aan zijn afnemers worden geleverd in verband met Dispatch. 

  2. Van Deliverect: Deliverect moet de Klant, de Gelieerde Ondernemingen van de Klant en hun respectieve bestuurders, kaderleden, werknemers en agenten ("Klant-Gevrijwaarde Partij") schadeloosstellen, verdedigen en vrijwaren van en tegen alle Verliezen met betrekking tot: (a) de nalatigheid of het opzettelijk wangedrag van Deliverect, zijn Gelieerde Ondernemingen of zijn of hun respectieve werknemers of agenten bij de uitvoering van de Voorwaarden; of (b) claims van derden die beweren dat het gebruik van de Deliverect Diensten zoals uit hoofde hiervan toegestaan inbreuk maakt op het intellectuele eigendomsrecht van een derde partij, en Deliverect moet de Klant-Gevrijwaarde Partij schadeloosstellen als gevolg van Verliezen, en voor bedragen betaald door de Klant in het kader van een door de rechtbank goedgekeurde schikking ervan; met dien verstande echter dat Deliverect (en zijn Gelieerde Ondernemingen) niet aansprakelijk zijn uit hoofde van dit hoofdstuk 29 (b) voor zover de Verliezen voortvloeien uit nalatigheid, wanprestatie of schending van de Voorwaarden door de Klant. 

  3. Procedure: Elke gevrijwaarde partij moet de andere partij onmiddellijk in kennis stellen van elke mogelijke claim die uit hoofde hiervan voor schadeloosstelling in aanmerking komt. De vrijwarende partij neemt de verdediging tegen de claim op zich via een door haar aangestelde raadsman die redelijkerwijs aanvaardbaar is voor de gevrijwaarde partij. De vrijwarende partij mag geen regeling of schikking treffen voor een claim, of instemmen met het wijzen van een vonnis, zonder de schriftelijke toestemming van de gevrijwaarde partij, die niet op onredelijke wijze mag worden geweigerd. De gevrijwaarde partij moet in redelijkheid samenwerken met de schadeloosstellende partij bij de verdediging tegen een vordering, op kosten van de vrijwarende partij.

 33. Beperking van Aansprakelijkheid.

  1. Met uitzondering van de vrijwaringsverplichtingen van beide partijen of schade die voortvloeit uit opzettelijk wangedrag van een van beide partijen, voor zover wettelijk toegestaan, zijn Deliverect of de Klant in geen geval aansprakelijk voor enige claim met betrekking tot indirecte, bestraffende, incidentele, voorbeeldige of gevolgschade, winstderving of schadevergoeding wegens verlies aan business van een Locatie, de Klant of een derde partij die voortvloeit uit deze Voorwaarden, of verlies of onnauwkeurigheid van gegevens van welke aard dan ook, ongeacht of deze gebaseerd is op een overeenkomst, onrechtmatige daad of een andere wettelijk principe, zelfs indien Deliverect of de Klant op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. 

  2. De gecombineerde totale cumulatieve aansprakelijkheid van Deliverect van elke soort krachtens deze Voorwaarden bedraagt niet meer dan € 500 (vijfhonderd euro) of een equivalent hiervan in de lokale munteenheid, en de gecombineerde totale cumulatieve aansprakelijkheid van de Klant van elke soort onder deze Voorwaarden bedraagt niet meer dan € 500 (vijfhonderd euro) of een equivalent hiervan in de lokale munteenheid. De totale gecumuleerde aansprakelijkheid van Deliverect voor vrijwaringsverplichtingen zoals uiteengezet in deze Voorwaarden, bedraagt niet meer dan € 1.000 (duizend euro) of een equivalent hiervan in de lokale munteenheid.

 34. ToepasselijkRecht en Geschillenbeslechting. Deze Voorwaarden worden beheerst, opgevat en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van België, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake conflicterende wetgevingen. Er zal in eerste instantie worden gepoogd om geschillen die betrekking hebben op deze Voorwaarden, op te lossen via minnelijke schikking tussen de partijen. Indien de Klant en Deliverect er niet in slagen het Geschil op te lossen, kan elk van beide partijen een rechtszaak aanspannen tegen de andere partij voor de rechtbanken van Gent, België. 

 35. Voorwaarden en Beëindiging

  1. De bepalingen van dit artikel hebben betrekking op de overkoepelende contractuele relatie tussen Deliverect en de Klant die door deze Voorwaarden wordt geregeld. Voor alle duidelijkheid: de in artikel 35.4 genoemde opzeggingstermijn is alleen van toepassing op het beëindigen van de Voorwaarden als geheel, niet op het onderbreken van de automatische verlenging van de Abonnementsperiode. Informatie over de wijze waarop de automatische verlenging van een Abonnementsperiode kan worden opgeschort, is opgenomen in artikel 9.3 van de Algemene Voorwaarden. 

  2. Deze Voorwaarden zijn van kracht vanaf de Ingangsdatum totdat zij door een van beide partijen worden beëindigd in overeenstemming met deze Voorwaarden ("Voorwaarde").

  3. Elke partij ("Beëindigende Partij") kan deze Voorwaarden met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van schriftelijke kennisgeving aan de andere partij, indien de andere partij: (a) het voorwerp is van ongunstige en negatieve publiciteit waarvan de Beëindigende Partij, redelijk handelend, van mening is dat deze een nadelige en wezenlijke invloed heeft op het merk, de reputatie of het publieke imago van de Beëindigende Partij; (b) in strijd handelt met een van haar garanties, verklaringen en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden, of; (c) betrokken is bij activiteiten waarvan de Beëindigende Partij redelijkerwijs van mening is dat deze frauduleus of onwettig zijn.

  4. Behoudens de financiële verbintenissen die de Klant uitdrukkelijk in deze Voorwaarden is aangegaan, kan de Klant deze Voorwaarden gemakshalve te allen tijde opzeggen met een schriftelijke kennisgeving van 90 dagen aan Deliverect. Deliverect kan deze Voorwaarden te allen tijde beëindigen zonder aansprakelijkheid jegens de Klant door middel van een schriftelijke kennisgeving.

  5. Bij beëindiging van de Voorwaarden of bij beëindiging of opschorting van een abonnement beëindigt Deliverect de toegang van de Klant tot zijn Deliverect Account en de gegevens die zich daarop bevinden, en verliest de Klant de toegang tot alle gegevens, informatie en inhoud met betrekking tot het gebruik van de Deliverect Diensten door de Klant (met inbegrip van de Deliverect Dienstresultaten). 

 36. Wijzigingen aan de Voorwaarden. Deliverect behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen, om welke reden dan ook, door een bijgewerkte versie te publiceren op www.deliverect.com of door een schriftelijke kennisgeving aan de Klant te sturen naar het e-mailadres dat gekoppeld is aan het Deliverect Account en/of het e-mailadres dat door de Klant werd opgegeven voor facturatie. Deliverect brengt de Klant op de hoogte van alle wijzigingen die worden aangebracht aan de Voorwaarden en die naar het oordeel van Deliverect wezenlijke gevolgen hebben voor de Klant. Wezenlijke wijzigingen aan de Voorwaarden (zoals gedefinieerd door Deliverect) worden van kracht 30 dagen na kennisgeving, behalve wanneer deze wijzigingen vereist zijn door een bestuursrechtelijk of gerechtelijk bevel, om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving, of om te reageren op beveiligingsproblemen, in welk geval deze wijzigingen onmiddellijk van kracht worden. 

 37. Algemeen.

  1. Alle betalings-, vertrouwelijkheids-, schadeloosstellings- en aansprakelijkheidsbeperkingsverplichtingen blijven ook na afloop of beëindiging van deze Voorwaarden bestaan.

  2. De Klant moet alle Toepasselijke wet- en regelgevingen naleven (met inbegrip van Gegevensbeschermingswetgeving, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, belastingwetten, wetten inzake de bestrijding van omkoping en van witwassen, en wetten ter bescherming van de consument). Het gebruik van de Deliverect Diensten door de Klant is onderworpen aan alle toepasselijke lokale, regionale, nationale en internationale wet- en regelgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle wettelijke verplichtingen die op de Klant rusten om dranken als alcoholisch te markeren en bij voedselingrediënten te vermelden welke allergenen ze bevatten. De Klant mag de Deliverect Diensten of inhoud niet gebruiken voor enig doel of op enige wijze die onwettig is (inclusief, zonder beperking, op enige wijze die de export- of handelscontroles van de EU of enig ander land schendt) of verboden is door deze Voorwaarden, of die inbreuk maakt op de rechten van Deliverect of derden.

  3. Alle kennisgevingen aan Deliverect moeten worden gericht aan legal@deliverect.com. Kennisgevingen aan de Klant worden gestuurd naar het e-mailadres dat is gekoppeld aan het Deliverect Account en/of het e-mailadres dat door de Klant werd opgegeven voor facturatie. De kennisgevingstermijnen worden berekend op basis van kalenderdagen. 

  4. Het verzuim van een van partijen om, op enig moment of voor enige periode, de bepalingen hiervan af te dwingen, of het verzuim van een van de partijen om een hierin opgenomen optie uit te oefenen, mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van een dergelijke bepaling of optie en is op geen enkele wijze van invloed op het recht van die partij om een dergelijke bepaling af te dwingen of dergelijke opties uit te oefenen.

  5. Indien een bepaling van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt deze bepaling of een deel daarvan geacht geen deel uit te maken van deze Voorwaarden, maar de wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van deze Voorwaarden blijft onaangetast. In dat geval zullen de partijen de onwettige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling (of deel ervan) vervangen door een (deel van een) bepaling die wettig, geldig en afdwingbaar is en die, voor zover mogelijk, een gelijkaardig effect heeft als de onwettige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling (of deel ervan), gelet op de inhoud en de doeleinden van deze Voorwaarden.

  6. Elke vertraging of tekortkoming in de uitvoering van deze Voorwaarden door een van de partijen zal worden verontschuldigd indien en voor zover een dergelijke vertraging of tekortkoming wordt veroorzaakt door een Geval van Overmacht.  De getroffen partij moet de andere partij onmiddellijk op de hoogte stellen zodra zij zich ervan bewust wordt dat een Geval van Overmacht zich heeft voorgedaan of zich waarschijnlijk zal voordoen en ze levert commercieel redelijke inspanningen om negatieve gevolgen die leiden tot de belemmering of de belemmering zelf van de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden tot een minimum te beperken.

  7. De Klant mag deze Voorwaarden of een van zijn rechten of verplichtingen uit hoofde hiervan niet overdragen of afstaan, geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Deliverect. Deliverect behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden of zijn rechten en verplichtingen uit hoofde hiervan geheel of gedeeltelijk over te dragen, zonder schriftelijke kennisgeving aan de Klant, aan een van zijn Gelieerde Ondernemingen of aan een derde partij.

  8. De partijen stemmen er uitdrukkelijk mee in dat deze Voorwaarden geen joint venture, partnerschap of agentschapsrelatie creëren tussen Deliverect (en/of de Gelieerde Ondernemingen van Deliverect) en de Klant (en/of de Gelieerde Ondernemingen van de Klant). Geen van de partijen heeft het recht overeenkomsten af te sluiten namens de andere partij, deze juridisch te binden, schulden aan te gaan namens de andere partij of anderszins enige aansprakelijkheid of verplichting aan te gaan namens de andere partij, zonder een afzonderlijk schrijven, bekrachtigd door een gemachtigde vertegenwoordiger van de andere partij. Elke partij is als enige verantwoordelijk voor haar werknemers en opdrachtnemers op wie in verband met deze Voorwaarden een beroep wordt gedaan.

  9. Deze Voorwaarden bevatten de volledige afspraak en overeenkomst tussen de partijen. Tenzij hierin anders is bepaald, vervangen deze Voorwaarden alle eerdere bekrachtigde mondelinge of schriftelijke afspraken en overeenkomsten tussen de Klant en Deliverect. 

  10. De partijen erkennen dat er geen derden-begunstigden zijn van deze Voorwaarden. Niets in deze Voorwaarden is bedoeld of mag worden geïnterpreteerd om enige claims van derden-begunstigden te creëren.

  11. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de Voorwaarden voor Orderverwerking, de Voorwaarden voor Deliverect Direct, de Dispatchsvoorwaarden of een Bijlage of addendum, prevaleren die laatste boven de Algemene Voorwaarden.

ORDERVERWERKINGSVOORWAARDEN

De volgende Orderverwerkingsvoorwaarden, samen met de Algemene Voorwaarden, regelen de toegang van de Klant tot en het gebruik van de Orderverwerking. Deze Orderverwerkingsvoorwaarden maken integraal deel uit van de Voorwaarden. Alle niet-gedefinieerde termen met een hoofdletter hebben de betekenis zoals uiteengezet in Bijlage C.

 1. Toepassingsgebied. Orderverwerking is een software-as-a-service product dat Klanten onder meer in staat stelt om bestellingen die afkomstig zijn van een met Deliverect geïntegreerd bezorgkanaal, in te voeren in een met Deliverect geïntegreerd kassasysteem of in de Manager App van Deliverect. Orderverwerking kan ook de toegang tot andere functionaliteiten omvatten, met inbegrip van maar niet beperkt tot menu- en voorraadbeheer, rapportagetools en andere producten, functionaliteiten of mogelijkheden die in de toekomst door Deliverect beschikbaar worden gesteld. Orderverwerking wordt aangeboden onder een hybride model. Bepalingen van de  Algemene Voorwaarden die betrekking hebben op het hybride model (inclusief bepalingen over hybride vergoedingen) zijn van toepassing op Orderverwerking.

 2. Toegang. Na bekrachtiging van de Voorwaarden, en zodra het onboardingproces van de Klant is voltooid, is de Klant in staat om de Orderverwerking te gebruiken. Orderverwerking is voor klanten toegankelijk via Frontend. Het gebruik van Frontend is onderworpen aan de voorwaarden en beperkingen die gelden voor de Intellectuele Eigendom van Deliverect, zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden. 

 3. Facturering en Betalingstermijn. Facturen voor de Hybride Vergoeding zullen worden uitgereikt op maandelijkse basis, echter de component Abonnementsvergoeding van de Hybride Vergoeding dient vooraf door de Klant te worden betaald voorafgaand aande creatie van het abonnement, terwijl de component transactievergoeding achteraf zal worden betaald. De Klant machtigt Deliverect (en/of zijn Gelieerde Ondernemingen, naargelang van het geval) om de Hybride Vergoeding of enige andere Vergoedingen onder het Legacy Model (zoals van toepassing) in rekening te brengen op de in het systeem ingevoerde credit- en/of debitcard van de Klant.

 4. Geen verantwoordelijkheid voor bezorgkanalen of POS-aanbieders. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat Deliverect niet verantwoordelijk of aansprakelijk is indien bestellingen niet verwerkt kunnen worden in het kader van de Orderverwerking als gevolg van kwesties, storingen, problemen, bugs of defecten die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door de Klant, het bezorgkanaal of de bezorgkanalen en/of de POS-aanbieder(s) die de Klant gebruikt.

DISPATCHVOORWAARDEN

De volgende Verzendvoorwaarden regelen samen met de Algemene Voorwaarden de toegang van de Klant tot Dispatch en zijn gebruik ervan. Deze Verzendvoorwaarden maken integraal deel uit van de Voorwaarden. Alle niet-gedefinieerde termen met een hoofdletter hebben de betekenis zoals uiteengezet in Bijlage C. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing wanneer Deliverect de agent (niet de wederverkoper) is voor de levering van leveringsdiensten. In markten waar Deliverect de wederverkoper van bezorgdiensten is (als dat bedrijfsmodel beschikbaar is), gelden andere voorwaarden.

 1. Toepassingsgebied. Dispatch is een product dat de verlening van bezorgdiensten vergemakkelijkt door het verbinden van de Geselecteerde Bezorger met de Klant door de integraties gebouwd door Deliverect. Voor alle duidelijkheid: door Dispatch mogelijk te maken, levert of herverkoopt Deliverect en zijn Gelieerde Ondernemingen, geen bezorgdiensten aan de Klant. De handelaar/aanbieder van de bezorgdiensten is de Geselecteerde Bezorger of zijn koeriers (naargelang van het geval), niet Deliverect of zijn Gelieerde Ondernemingen. Dispatch diensten kunnen worden gebruikt in verband met OO-Bestellingen of met Niet-OO-Bestellingen. Dispatch wordt aangeboden onder een hybride model. Bepalingen van de Algemene Voorwaarden die betrekking hebben op het hybride model (inclusief bepalingen over hybride vergoedingen) zijn van toepassing op Dispatch. Er kan een andere vergoedingsstructuur van toepassing zijn op Dispatch als deze door de Klant wordt gebruikt als aanvullende dienst of Add-On op Deliverect Direct.

 2. Toegang. Na bekrachtiging van de Voorwaarden, en zodra het onboardingproces van de Klant is voltooid (zoals bepaald door Deliverect of zijn Gelieerde Ondernemingen), is de Klant in staat om via Frontend toegang te krijgen tot de Dispatchdiensten. Het gebruik van Frontend is onderworpen aan de voorwaarden en beperkingen die van toepassing zijn op het Intellectuele Eigendom van Deliverect, zoals uiteengezet in de Voorwaarden. De Klant moet in het systeem creditcardgegevens met voldoende saldo hebben ingevoerd om toegang te kunnen krijgen tot Dispatch. Een gebrek aan fondsen op de creditcard leidt tot een opschorting van de toegang tot Dispatch voor de Klant. Wanneer Dispatch wordt gebruikt in verband met Niet-OO-Orders, machtigt de Klant Deliverect om de Betalingsverwerker de opdracht te geven een tijdelijke autorisatiereservering te maken op de creditcard van de Klant voor het totale bedrag van de hybrid vergoeding en de Bezorgkosten. Indien het autorisatieproces mislukt, kan de Klant geen bezorgverzoek plaatsen bij de Geselecteerde Bezorger. Indien de autorisatie succesvol is, wordt het bezorgverzoek doorgestuurd naar de Geselecteerde Bezorger, en wordt het totaalbedrag van de Bezorgkosten en de hybride vergoeding na voltooiing van de bezorgdienst van de creditcard afgeschreven.

 3. Facturering en betalingstermijn. De facturen voor de hybride vergoeding worden maandelijks opgemaakt, maar de component Abonnementsvergoeding van de hybride vergoeding wordt vooraf en voorafgaand aan de activering van het abonnement door de klant betaald, terwijl de component transactievergoeding van de vergoeding achteraf wordt betaald.

 4. Bezorgkosten. Als tegenprestatie voor het verlenen van bezorgdiensten betaalt de Klant de Bezorgkosten (en/of de annuleringskosten, naargelang van het geval) aan de Geselecteerde Bezorger. De Bezorgkosten en de Bezorgdetails worden voor de Klant op Frontend weergegeven voordat hij een bezorgverzoek plaatst bij de Geselecteerde Bezorger. De Klant erkent dat het uiteindelijke bedrag van de Bezorgkosten (of eventuele aanvullende toeslagen) kan verschillen van het bedrag dat in Frontend wordt weergegeven, als gevolg van de afspraken en overeenkomsten tussen de Klant en de Geselecteerde Bezorger. Facturerings- en betalingsvoorwaarden van de Bezorgkosten worden rechtstreeks tussen de Klant en de Geselecteerde Bezorger overeengekomen. De Klant geeft Deliverect hierbij de toestemming om de factureringsinformatie en -gegevens van de Klant te delen met de Geselecteerde Bezorger.

 5. Facturatiediensten. Deliverect kan facturatiesdiensten aanbieden aan de Klant, waarbij een maandelijks factureringsoverzicht wordt opgesteld voor het samenvoegen van de facturen die aan de Klant werden uitgeschreven door de Geselecteerde Bezorgers voor de bezorgdiensten in een bepaalde maand. Deliverect behoudt zich het recht voor om het toepasselijke formaat van het factureringsoverzicht te kiezen. Indien factureringsdiensten worden verleend, wordt het factureringsoverzicht aan het einde van elke maand naar de Klant gestuurd, op voorwaarde dat de Klant in die maand gebruik heeft gemaakt van Dispatch.

 6. Bezorgsupport. De Klant heeft toegang tot de support van de Geselecteerde Bezorger zoals uiteengezet in de Bezorgvoorwaarden, of via de supportkanalen die door Deliverect aan de Klant worden meegedeeld. De Klant erkent en stemt ermee in dat Deliverect geenszins verantwoordelijk is voor het bieden van support aan de Klant voor eventuele problemen die zich voortvloeien uit en/of verband houden met de levering van bezorgdiensten door de Geselecteerde Bezorger.

 7. Geen verantwoordelijkheid voor de Geselecteerde Bezorger. De Klant erkent en stemt ermee in dat Deliverect niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor handelingen of nalatigheden van de Geselecteerde Bezorger of zijn koeriers, met inbegrip van problemen die verband kunnen houden met de producten van een bestelling die door de Klant worden overgedragen aan de Geselecteerde Bezorger, of voor problemen met de bezorgdienst. 

 8. Selectie van de Bezorger. Dispatch stelt Klanten in staat om: (a) manueel de bezorgers te selecteren die Klanten weergegeven willen zien in het platform, en manueel de Geselecteerde Bezorger te kiezen voor elke bestelling en/of; (b) een set van regels te definiëren zoals maximale bezorgkosten, maximale ophaaltijd, beslissende factoren en andere die beschikbaar worden gesteld door Deliverect, om automatisch een bezorgverzoek te kiezen en te versturen naar de Geselecteerde Bezorger wanneer aan dergelijke regels wordt voldaan.

 9. Verlening van Bezorgdiensten. Elk bezorg verzoek dat door de Klant via Dispatch wordt geplaatst en door de Geselecteerde Bezorger wordt aanvaard, schept een juridisch bindende relatie tussen de Klant en de Geselecteerde Bezorger. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat Deliverect geen deel uitmaakt en geen deel zal uitmaken van de contractuele relatie tussen de Klant en de Geselecteerde Bezorger. Het verlenen van bezorgdiensten door de Geselecteerde Bezorger wordt beheerst door de Bezorgvoorwaarden.

 10. Persoonsgegevens van de Klant. De Persoonsgegevens van de Klant worden verwerkt door Deliverect om Dispatch aan te drijven. De voorwaarden waaronder Persoonsgegevens van de Klant worden verwerkt, worden beheerst door de Voorwaarden voor gegevensuitwisseling voor EU-Klanten (Bijlage A) of de Voorwaarden voor gegevensuitwisseling voor klanten van buiten de EER (Bijlage B), zoals van toepassing. De Klant erkent dat Deliverect Persoonsgegevens van de Klant zal delen met de Geselecteerde Bezorger. De Geselecteerde Bezorger zal het recht hebben om de Persoonsgegevens van de Klant te gebruiken, zoals toegestaan door de Klant in zijn hoedanigheid van beheerder van de Persoonsgegevens van de Klant (zoals gedefinieerd door de GDPR).

 11. Koeriergegevens. Voor het verlenen van Bezorgdiensten is vereist dat de Klant Koeriergegevens ontvangt van de Geselecteerde Bezorger. Indien Koeriergegevens vereist zijn, worden deze gegevens door Deliverect aan de Klant bekendgemaakt overeenkomstig de instructies van de Geselecteerde Bezorger. Deliverect is de verwerker (zoals gedefinieerd door de GDPR) van Koeriergegevens namens de Geselecteerde Bezorger, en de Geselecteerde Bezorger is de verwerkingsverantwoordelijke (zoals gedefinieerd door de GDPR). De Klant erkent en stemt ermee in dat de Klant de Koeriergegevens alleen zal ontvangen, verwerken, gebruiken en openbaar maken zoals overeengekomen met de Geselecteerde Bezorger in de Bezorgvoorwaarden en/of in enige andere overeenkomst die is bekrachtigd tussen de Klant en de Geselecteerde Bezorger voor dat doel.

 12. Naleving. De Klant verklaart en garandeert dat hij Dispatch niet zal gebruiken, en derden niet zal toestaan Dispatch te gebruiken, om de bezorging van Begrensde Diensten aan te vragen, of Dispatch te gebruiken op een wijze die in strijd is met de Toepasselijke Wetgeving. De Klant is aansprakelijk, en zal Deliverect vergoeden, indien de Klant Dispatch gebruikt om Begrensde Producten te leveren of indien de Klant Dispatch gebruikt in strijd met de Toepasselijke Wetgeving.

DELIVERECT DIRECTVOORWAARDEN

De volgende Deliverect Directvoorwaarden zijn samen met de Algemene Voorwaarden van toepassing op de toegang van de Klant tot en het gebruik van de Deliverect Direct. Deze Deliverect Directvoorwaarden maken integraal deel uit van de Voorwaarden. Alle niet-gedefinieerde termen met een hoofdletter hebben de betekenis zoals uiteengezet in Bijlage C.

 1. Toepassingsgebied. Deliverect Direct is een pakket van diensten dat bestaat uit Online Ordering, Social Ordering, Loyalty, QR Codes (en eventuele andere functies of diensten die in de toekomst door Deliverect kunnen worden toegevoegd), dat wordt aangeboden als één enkele dienst (ongeacht of de Klant alle of slechts enkele van de onderliggende diensten van het pakket gebruikt). Deliverect Direct wordt aangeboden volgens een hybride model. Bepalingen van de Algemene Voorwaarden die betrekking hebben op het hybride model (inclusief bepalingen over hybride vergoedingen) zijn van toepassing op Deliverect Direct.

 2. Toegang. Na bekrachtiging van de Voorwaarden, en zodra het onboardingproces van de Klant is voltooid (inclusief het proces van het creëren van een account bij de Betalingsverwerker en de bekendmaking van de nodige informatie en documentatie voor dat doel), kan de Klant gebruikmaken van Deliverect Direct. 

 3. Abonnementsvergoeding en Hybride Vergoeding. De facturen voor de hybride vergoeding worden maandelijks opgemaakt, maar de component Abonnementsvergoeding van de hybride vergoeding moet vooraf en voorafgaand aan de activering van het abonnement door de klant worden betaald, terwijl de component transactievergoeding van de vergoeding achteraf wordt betaald.

 4. Betalingsverwerking

  1. Betalingsverwerkingsservices waartoe de Klant toegang heeft in verband met Deliverect Direct worden geleverd door de Betalingsverwerkingsprovider (niet door Deliverect of haar Gelieerde Ondernemingen).

  2. Tenzij anders meegedeeld door Deliverect, maakt de Betalingsverwerker de Eindopbrengsten wekelijks over aan de Klant. De Klant kan kiezen voor een kortere frequentie, of voor extra uitbetalingen, tegen een extra vergoeding. 

  3. De Klant moet de Algemene Voorwaarden van de Betalingsverwerker aanvaarden en bepaalde informatie (met inbegrip van KYC-informatie) bekendmaken voordat hij toegang kan krijgen tot betalingsverwerkingsdiensten. Het niet-verstrekken van nauwkeurige, actuele en volledige KYC-informatie resulteert in een schending van deze Voorwaarden, en verhindert de Klant toegang te verkrijgen tot Deliverect Direct en betalingsverwerkingsdiensten.

  4. De Betalingsverwerker heeft het recht om het verzoek van de Klant tot het verlenen van betalingsverwerkingsdiensten af te wijzen. Deliverect beveelt geen Betalingsverwerkers aan en wijst alle aansprakelijkheid af in verband met de diensten die door de Betalingsverwerker worden geleverd. 

  5. De keuze van de Klant voor een Betalingsverwerker houdt in dat de Klant deze Betalingsverwerker aanstelt als gelimiteerde agent voor het innen van betalingen van de Klant uitsluitend met het oog op: (a) het aanvaarden van betaling van de Verkoopprijs van Producten (plus eventuele toepasselijke belastingen of andere kosten namens de Klant) die door de Klant aan zijn afnemers zijn verkocht via Deliverect Direct en; (b) het overmaken van de Eindopbrengsten aan de Klant (plus de toepasselijke belastingen en eventuele andere kosten die namens de Klant zijn geïnd), verminderd met de ingehouden vergoedingen (indien van toepassing), of eventuele andere kosten die van toepassing kunnen zijn.

  6. Indien van toepassing en/of op verzoek van de Betalingsverwerker verleent de Klant Deliverect het recht om het accountprofiel van de Klant en de regels voor fraudebestrijding te configureren op het account van de Klant bij de Betalingsverwerker. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat Deliverect beperkingen kan instellen op het bedrag van de betalingen die door de Klant kunnen worden verwerkt in verband met de Betalingsverwerkingsdiensten.

  7. De Klant betaalt Deliverect onmiddellijk alle Chargebacks en/of Paybacks terug die door de Betalingsverwerker bij Deliverect worden geïnd wegens het ontbreken van voldoende fondsen uit de Eindopbrengsten om deze Chargebacks en/of Paybacks rechtstreeks bij de Klant in rekening te brengen. De Klant erkent dat Deliverect de Betalingsverwerker de opdracht kan geven om de bedragen van de Chargebacks en/of Paybacks af te trekken van de Eindopbrengsten. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder "Chargeback" verstaan een transactie die op verzoek van de rekeninghouder of de uitgever van de betaalmethode succesvol wordt teruggeboekt overeenkomstig de relevante regels van de eigenaar van de betaalmethode, wat resulteert in een annulering van de transactie waarvoor de Klant betaald werd of betaald moest worden. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder "Payback" verstaan een (gedeeltelijke) terugboeking van een bepaalde transactie, waarbij de gelden op initiatief of op verzoek van de Klant aan de rekeninghouder worden terugbetaald. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat de Klant volledig aansprakelijk en verantwoordelijk is voor eventuele boetes die de Betalingsverwerker en/of de partij die de desbetreffende door de afnemer van de Klant gebruikte betaalmethode aanbiedt en/of reguleert, oplegt aan Deliverect als gevolg van het handelen of nalaten van de Klant bij het gebruik van de door de Betalingsverwerker aangeboden betalingsverwerkingsdiensten of de betaalmethode die wordt aangeboden door de partij die een dergelijke betaalmethode aanbiedt en/of reguleert. 

  8. De Klant verklaart en garandeert hierbij dat hij noch Deliverect Direct noch de betalingsverwerkingsdiensten zal gebruiken om illegale artikelen of Diensten te verkopen, met inbegrip van maar niet beperkt tot vuurwapens, drugs, gevaarlijke stoffen, materiaal, abonnementen of amusement met inhoud voor volwassenen, alle soorten financiële instrumenten, producten die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden, of alle producten of artikelen die door wet- of regelgeving aan banden zijn gelegd, of die beperkt of verboden zijn door het collectieve geheel van verordeningen, regels, voorschriften, bedrijfsvoorschriften, procedures en/of verklaringen van afstand die zijn uitgevaardigd door de partij die de desbetreffende betaalmethode aanbiedt en/of reguleert, alsmede die welke door de Betalingsverwerker op zijn website worden vermeld.

  9. Deliverect of de Betalingsverwerker kunnen van tijd tot tijd informatie opvragen bij de Klant om de identiteit van de Klant te bevestigen, zoals noodzakelijk kan zijn onder de toepasselijke nalevingsverplichtingen, voordat betalingen worden overgemaakt aan de Klant. De Betalingsverwerker kan weigeren aan de Klant verschuldigde betalingen te verwerken indien er een wettelijk of regelgevend risico of een potentiële schending van wet- of regelgeving bestaat in verband met een dergelijke overdracht aan de Klant.

  10. In de toekomst kan Deliverect Klanten de mogelijkheid bieden om de eigen betalingsverwerkingsprovider van de Klant te integreren in Deliverect Direct. Als en wanneer deze optie beschikbaar wordt gemaakt, zullen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht en kunnen hiervoor aanvullende voorwaarden gelden.

 5. Promoties, ortingen en Loyalty. De Klant kan via Deliverect Directbepaalde promoties,kortingen en Loyalty voor zijn afnemers creëren. De Klant verklaart en garandeert dat dergelijke promoties,kortingen en Loyalty in overeenstemming zullen zijn met alle toepasselijke wetten en voorschriften, met inbegrip van wetten ter bescherming van de consument. De Klant is verantwoordelijk voor het opstellen van voorwaarden die van toepassing zijn op zijn promoties,kortingen en Loyalty, en stelt deze voorwaarden ter beschikking van zijn afnemers. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat Deliverect geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid draagt voor de kortingen, promoties of Loyalty die door de Klant aan zijn afnemers worden aangeboden. Voor alle duidelijkheid: enkel het begrip 'Verkoopprijs' (zoals gedefinieerd in Bijlage C) wordt gebruikt voor de berekening van de van toepassing zijnde vergoedingen die de Klant aan Deliverect moet betalen. Indien de Klant kortingen of promoties aan zijn afnemers aanbiedt, worden deze kortingen en promoties afgetrokken van de betaling die de Klant ontvangt en worden zij niet in aanmerking genomen bij de berekening van de van toepassing zijnde vergoedingen. 

 6. Ondersteuning aan afnemers. De Klant stemt ermee in en erkent dat de Klant (en niet Deliverect) verantwoordelijk is voor het verlenen van ondersteuning aan de afnemers van de Klant voor alle problemen die zich kunnen voordoen en/of verband houden met de Producten verkocht in connectie met Deliverect Direct of de bezorging ervan. 

 7. Beschikbaarheid van Producten. De Klant stelt Producten voor aankoop beschikbaar via Deliverect Direct. De Klant moet alle Diensten bereiden, behandelen en opslaan in overeenstemming met en met inachtneming van alle Toepasselijke Wetgeving. De Klant is er verantwoordelijk voor dat de Producten voldoen aan alle vereisten en regelgeving inzake voedselveiligheid en hygiëne. 

 8. Verantwoordelijkheid voor de Producten. De Klant erkent en stemt ermee in dat de Klant de eigendomsrechten van de Producten behoudt, en derhalve verantwoordelijk is voor alle Producten tot het moment waarop deze Producten aan de afnemer van de Klant worden overgedragen. 

 9. Paybacks voor Gebrekkige Producten. De Klant is verantwoordelijk voor alle kosten in verband met de terugbetaling aan zijn afnemers in het geval dat die afnemer(s) een payback vraagt/vragen voor Gebrekkige of anderszins onbevredigende Producten  (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de kosten in verband met het terughalen van dergelijke Gebrekkige of anderszins onbevredigende Producten, indien van toepassing). 

 10. Alcohol. Indien de Klant alcohol aanbiedt en/of verkoopt via Deliverect DIrect, verklaart en garandeert de Klant dat hij alle vereiste vergunningen en/of toelatingen heeft en zal behouden om alcohol te verkopen en, indien van toepassing, te bezorgen, en dat hij alle Toepasselijke Wetgeving in verband daarmee zal naleven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tijdsbeperkingen en wettelijke leeftijd. De Klant moet op verzoek kopieën van deze vergunningen aan Deliverect bezorgen. 

 11. Verkoopprijs. De Klant is de "detailhandelaar" of "verkoper" van alle Producten (met inbegrip van bezorgdiensten in verband met dergelijke Prodcuten). De Klant is verantwoordelijk voor het bepalen en vaststellen van de Verkoopprijs voor elk Product dat via Deliverect Direct voor verkoop beschikbaar wordt gesteld. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de correcte toepassing en afdracht van alle toepasselijke btw, verkopersgebruik, transactievoorrecht, privilege, algemene accijns, bruto-ontvangst, maaltijdbelasting en soortgelijke transactiebelastingen in verband met de verkoop van Diensten. 

 12. Privacy. De Klant is de verwerkingsverantwoordelijke (zoals gedefinieerd door de GDPR) van de Persoonsgegevens van de Klant die met Deliverect worden gedeeld in verband met Deliverect Direct. Als zodanig is de Klant verplicht een link naar zijn cookiebeleid en privacyverklaring op te nemen op elk van zijn websites die verband houden met Deliverect Direct, en moet hij voldoen aan alle verplichtingen van de Gegevensbeschermingswetgeving met betrekking tot zijn rol als verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens. Bovendien verklaart en garandeert de Klant dat hij over de juiste rechtsgrond beschikt, zoals vereist door de Toepasselijke Wetgeving, om mededelingen te sturen naar zijn klanten (via de kanalen die door Deliverect Direct ter beschikking worden gesteld) en om hun persoonsgegevens te gebruiken voor marketing-, verkoop- en getrouwheidsdoeleinden. De communicatie die in dit kader door de Klant wordt verzonden, en de inhoud daarvan, moeten te allen tijde voldoen aan de Toepasselijke Wetgeving.

MARKETPLACEVOORWAARDEN

De volgende Market Placevoorwaarden regelen de toegang tot en het gebruik van de Market Place door de Klant. Deze Market Placevoorwaarden maken integraal deel uit van de Voorwaarden. Alle niet-gedefinieerde termen met een hoofdletter hebben de betekenis zoals uiteengezet in Bijlage C.

 1. Toepassingsgebied. De Market Place is een onlinemarktplaats die toegang biedt tot restaurantdienstverleners ('Dienstverleners'), voor Klanten. Dienstverleners adverteren hun diensten op de Market Place en Klanten kunnen ervoor kiezen met hen in zee te gaan. Door in zee te gaan met een Dienstverlener geeft de Klant Deliverect toestemming om de informatie en contactgegevens van de Klant te delen met deze Dienstverlener. Marketplace wordt aangeboden onder een abonnementsmodel. Bepalingen van de Algemene voorwaarden die betrekking hebben op het abonnementsmodel (met inbegrip van bepalingen over abonnementsvergoedingen) zijn van toepassing op Marketplace.

 2. Toegang. Na bekrachtiging van de Voorwaarden kunnen Klanten toegang krijgen tot de Market Place via Frontend of rechtstreeks via https://apps.deliverect.com/. Het gebruik van Frontend is onderworpen aan de voorwaarden en beperkingen die gelden voor de Intellectuele Eigendom van Deliverect, zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden. 

 3. Facturering en Betaaltermijn. Facturen voor de Abonnementsvergoeding worden bij de creatie van het abonnement aan de Klant uitgereikt. Ongeacht de Abonnementstermijn worden facturen voor de Abonnementsvergoeding door de Klant betaald bij ontvangst van de factuur. De Klant machtigt Deliverect (en/of zijn Gelieerde Ondernemingen, naargelang van het geval) om de Abonnementsvergoeding in rekening te brengen op de in het systeem ingevoerde credit- en/of debitcard van de klant.

 4. Garanties en verklaringen. De Market Place wordt aangeboden op een 'zoals ze is'-basis en Deliverect garandeert niet dat het gebruik van de Market Place door de Klant ononderbroken of foutloos zal zijn; of dat het zal voldoen aan de vereisten van de Klant. Deliverect is ook niet verantwoordelijk voor vertragingen, leveringsfouten of enig ander verlies of schade als gevolg van de overdracht van gegevens via communicatienetwerken en -faciliteiten, met inbegrip van het internet, en de Klant erkent dat de Market Place onderhevig kan zijn aan beperkingen, vertragingen en andere problemen die inherent zijn aan het gebruik van dergelijke communicatiefaciliteiten. In zee gaan met Dienstverleners garandeert geen extra inkomsten of zakelijke mogelijkheden voor de Klant. 

 5. Aangaan van een contract. Deliverect is niet rechtstreeks betrokken bij transacties tussen Klanten en Dienstverleners die diensten aanbieden via de Market Place en Deliverect zal nooit partij zijn bij een dergelijke transactie, ook al vindt het contact tussen Klant en de Dienstverlener plaats op de Market Place. Deliverect is evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige transactie tussen Dienstverleners en een Klant die via de Market Place tot stand komt.

 6. Betaling. Voor zover van toepassing, worden betalingen voor transacties die zijn aangegaan tussen Klanten en Dienstverleners rechtstreeks door de Klanten aan de Dienstverlener verricht, en Deliverect zal nooit betrokken zijn bij of verantwoordelijk zijn voor de betaling van de Klanten voor de Diensten.

 7. Aansprakelijkheid. Deliverect heeft geen controle over de kwaliteit, waarheid, nauwkeurigheid, veiligheid, deugdzaamheid of rechtsgeldigheid van enig aspect van de diensten die via de Market Place beschikbaar worden gesteld. Deliverect screent de diensten van Dienstverleners niet vooraf en Deliverect kan niet garanderen dat de Dienstverlener of de Klant een transactie daadwerkelijk zullen voltooien. De Klant gaat ermee akkoord dat Deliverect – als marktplaats – niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige Diensten of enige andere inhoud die door de Dienstverlener of andere gebruikers op de Market Place wordt geplaatst. Als zodanig is elk gebruik van de Market Place op eigen risico van de Klant. 

 8. Naleving. Bij het gebruik van de Market Place moet de Klant i) alle Toepasselijke Wetten naleven, met inbegrip van die met betrekking tot de export van gegevens en software, met betrekking tot zijn activiteiten onder deze Voorwaarden; ii) ervoor zorgen dat zijn gebruik van de Market Place in overeenstemming is met de algemene voorwaarden van deze Voorwaarden en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor een schending van deze Voorwaarden veroorzaakt door een van zijn werknemers of door een gebruik van de Market Place door de Klant; iii) voldoen aan het Beleid inzake Aanvaardbaar Gebruik en Privacy van Deliverect, zoals dat op de Market Place is geplaatst en van tijd tot tijd wordt gewijzigd; en iv) ervoor zorgen dat zijn netwerk en systemen voldoen aan de relevante specificaties die van tijd tot tijd door Deliverect worden verstrekt. 

 9. Beveiligingsincident. In het geval van een beveiligingsincident met mogelijke aanzienlijke gevolgen voor de werking van de Market Place of het gebruik door onbevoegden, kan Deliverect, zonder aansprakelijkheid of zonder afbreuk te doen aan zijn andere rechten en zonder voorafgaande kennisgeving aan Klanten: i) de Market Place uitschakelen of opschorten in de mate dat die de gevolgen ondervindt van het beveiligingsincident; ii) de relevante inhoud van de Market Place en Diensten verwijderen; en/of het Klantenaccount of de toegang tot de Market Place en de relevante Diensten uitschakelen totdat het relevante beveiligingsincident is opgelost. Deliverect zal de Klant op de hoogte brengen van elk beveiligingsincident en de getroffen maatregelen, en dit zo snel als redelijkerwijs haalbaar is, rekening houdend met de aard van het desbetreffende beveiligingsincident.

BIJLAGE A: GEGEVENSVERWERKINGSVOORWAARDEN VOOR EU-KLANTEN

De voorwaarden van deze Bijlage zijn van toepassing op het delen en verwerken van Persoonsgegevens van Klanten in verband met Deliverect Direct, Online Ordering als afzonderlijke dienst (indien een Klant onder het Legacy Model valt), Orderverwerking (enkel in verband met Persoonsgegevens komende van de Klant’s directe online bezorgkanalen inclusief apps/websites)  en/of Dispatch voor Klanten die gevestigd zijn in de Europese Economische Ruimte of het Verenigd Koninkrijk. Alle niet-gedefinieerde termen met een hoofdletter zullen de betekenis hebben zoals uiteengezet in Bijlage C.

Voor de toepassing van deze Bijlage hebben de termen "Derde Land", "Lidstaat","Verwerkingsverantwoordelijke", "Betrokkene", "Persoonsgegevens", "Inbreuk inverbandmet persoonsgegevens","Verwerking" en "ToezichthoudendeAutoriteit" dezelfde betekenis als in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 ("AVG"). 

 1. Toepassingsgebied. De Klant geeft Deliverect de uitdrukkelijke toestemming en opdracht om Persoonsgegevens van de Klant te verwerken, met inbegrip van alle Persoonsgegevens, voor zover deze verwerking gebeurt en vereist is voor de uitvoering van de Voorwaarden in verband met Deliverect Direct, Orderverwerking of Dispatch. Deliverect erkent dat de Persoonsgegevens van de Klant door Deliverect niet gebruikt kunnen worden buiten het toepassingsgebied van de Voorwaarden. Het voorwerp en de duur van de Verwerking, de aard en het doel van de Verwerking, en het soort Persoonsgegevens van de Klant en categorieën van Betrokkenen worden uiteengezet in punt 13. De verplichtingen en rechten van de Klant als Verwerkingsverantwoordelijke zijn uiteengezet in deze Bijlage A.

 2. Rollen van de Partijen. Deliverect is de Verwerker van de Persoonsgegevens van de Klant die worden verwerkt in verband met de Voorwaarden voor Deliverect Direct, Online Ordering, Orderverwerking (voor het hierboven genoemde toepassingsgeval) of Dispatch, en de Klant is de Verwerkingsverantwoordelijke van deze Persoonsgegevens van de Klant.

 3. Het Privacy- & Cookiebeleid van Deliverect. De Klant gaat akkoord met de voorwaarden van het Privacy- en Cookiebeleid van Deliverect dat beschikbaar is op https://www.deliverect.com/nl-be/privacy-en-cookiebeleid.

 4. Gegevensbeschermingswetgeving. De Klant en Deliverect zullen zich bij de uitvoering van de Voorwaarden houden aan de toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving. De Klant garandeert en waarborgt dat de Voorwaarden en alle instructies die aan Deliverect worden gegeven met betrekking tot de Persoonsgegevens van de Klant niet in strijd zijn met de Gegevensbeschermingswetgeving of met de wettelijke rechten van de Betrokkenen en dat, onder andere, alle Persoonsgegevens van de Klant (en Persoonsgegevens) die door de Klant aan Deliverect worden doorgegeven, op rechtmatige wijze worden verzameld en doorgegeven en op rechtmatige wijze mogen worden gebruikt, verwerkt, opgeslagen en doorgegeven met het oog op de uitvoering van de Voorwaarden in verband met Onlinebestelling en Dispatch. Deliverect zal de Klant op de hoogte brengen indien, naar de mening van Deliverect, de Verwerkingsinstructies van de Klant in strijd zijn met de Gegevensbeschermingswetgeving.

 5. Verklaringen en garanties.

  1. Van de Klant: De Klant verklaart en garandeert dat hij over de juiste rechtsgrond beschikt om de Persoonsgegevens van de Klant over te dragen aan en te delen met Deliverect. 

  2. Van Deliverect: De onderneming Deliverect garandeert en waarborgt dat (a) zij zich zal onthouden van het verwerken van Persoonsgegevens van de Klant anders dan op grond van gedocumenteerde instructies van de Klant (de Voorwaarden worden geacht een dergelijke instructie te vormen), (b) zij de Persoonsgegevens van de Klant niet zal gebruiken voor enig ander doel dan de uitvoering van de Voorwaarden in verband met de activiteiten die verbonden zijn met Deliverect Direct, Online Ordering, Orderverwerking of Dispatch, en (c) met uitzondering van de Gelieerde Ondernemingen voor zover Deliverect dit noodzakelijk of nuttig acht om haar Verwerkingsverplichtingen na te komen of om de Voorwaarden in verband met Deliverect Direct, Online Ordering, Orderverwerking of Dispatch uit te voeren, zal Deliverect de Persoonsgegevens van de Klant niet doorgeven aan een derde land of een internationale organisatie, tenzij dit vereist wordt door de wetgeving van de Europese Unie of van een lidstaat waaraan Deliverect onderworpen is en op voorwaarde dat Deliverect de Klant vooraf op de hoogte brengt van die wettelijke verplichting, tenzij die wetgeving dergelijke informatie verbiedt op grond van zwaarwegende redenen van algemeen belang. Indien Persoonsgegevens die onder de Voorwaarden worden verwerkt, worden overgedragen van een land binnen de Europese Economische Ruimte naar een land buiten de Europese Economische Ruimte, zullen de Partijen ervoor zorgen dat de Persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Daartoe baseren de Partijen zich, tenzij anders overeengekomen, op door de EU goedgekeurde modelcontractbepalingen betreffende de doorgifte van persoonsgegevens.

 6. Technische en organisatorische maatregelen. Rekening houdend met de stand van de techniek, de kosten van uitvoering en de aard, de reikwijdte, de context en de doeleinden van de verwerking en het risico van uiteenlopende waarschijnlijkheid en ernst voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, staat Deliverect, met betrekking tot Persoonsgegevens van de Klant, er garant voor passende technische en organisatorische maatregelen te implementeren om een veiligheidsniveau te waarborgen dat redelijkerwijs passend is voor dat risico, met inbegrip van, indien van toepassing, de maatregelen zoals beoogd in artikel 32(1) van de AVG. Deliverect implementeert passende beveiligingsmaatregelen (technische, logische en organisatorische maatregelen), en bevestigt dat deze maatregelen naar zijn beste weten een passend beveiligingsniveau bieden, rekening houdend met de stand van de techniek en de veiligheidsrisico's die bekend zijn of redelijkerwijs bekend zouden moeten zijn bij Deliverect. Deliverect moet ervoor zorgen dat personen die gemachtigd zijn om de Persoonsgegevens van de Klant te verwerken, zich tot geheimhouding hebben verbonden of onder een passende wettelijke geheimhoudingsplicht vallen.

 7. Subverwerkers. De Klant geeft hierbij de algemene toelating aan Deliverect om een Subverwerker in te schakelen (of om Persoonsgegevens van de Klant mee te delen aan een Subverwerker), voor zover Deliverect dit noodzakelijk of nuttig acht om zijn Verwerkingsverplichtingen na te komen of om zijn verplichtingen onder de Voorwaarden na te komen, met dien verstande dat Deliverect aansprakelijk blijft ten opzichte van de Klant voor de prestaties van elke Subverwerker. Deliverect moet ervoor zorgen dat elke Subverwerker alle verplichtingen uit hoofde van de Voorwaarden nakomt, voor zover deze van toepassing zijn op de Verwerking van Persoonsgegevens van de Klant die door die Subverwerker worden uitgevoerd, zoals deze van toepassing zijn op Deliverect. 

 8. Processen ter naleving van de rechten van Betrokkenen. Rekening houdend met de aard van de Verwerking, staat Deliverect de Klant bij door passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om te voldoen aan de verplichtingen van de Klant om te reageren op verzoeken tot uitoefening van de rechten van de Betrokkenen krachtens de Gegevensbeschermingswetgeving (met inbegrip van het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en een recht om correcties te vragen). 

 9. Inbreuk in verband met persoonsgegevens. Deliverect brengt de Klant binnen achtenveertig (48) uur na ontdekking op de hoogte van ongeoorloofde toegang tot, verwerving of openbaarmaking van Persoonsgegevens van de Klant, of een inbreuk op de beveiliging of vertrouwelijkheid met betrekking tot Persoonsgegevens van de Klant die onder toezicht van Deliverect staan of in het bezit van Deliverect zijn ("Gegevensbeveiligingsincident"). Deliverect zal samenwerken met de Klant en bijstand verlenen bij het onderzoek, de beperking en de remediëring van elk Gegevensbeveiligingsincident, rekening houdend met de informatie en de technische middelen waarover Deliverect beschikt. De Klant zal Deliverect redelijkerwijs vergoeden voor alle kosten die specifiek op verzoek van de Klant zijn gemaakt, indien het Gegevensbeveiligingsincident niet aan Deliverect kan worden toegeschreven. 

 10. Effectbeoordelingen gegevensbescherming. Deliverect zal de Klant redelijke bijstand verlenen bij eventuele effectbeoordelingen inzake gegevensbescherming en voorafgaand overleg met Toezichthoudende Autoriteiten of andere bevoegde gegevensprivacy-autoriteiten, waarvan de Klant redelijkerwijs meent dat deze vereist zijn op grond van artikel 35 of 36 van de AVG, in elk geval uitsluitend met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens van de Klant door, en rekening houdend met de aard van de Verwerking en de informatie die aan Deliverect ter beschikking staat. 

 11. Verwijdering van Persoonsgegevens van de Klant. Deliverect moet, op verzoek van de Klant, de Persoonsgegevens van de Klant terugsturen of wissen en ervoor zorgen dat alle kopieën ervan gewist worden. Deliverect kan echter bepaalde Persoonsgegevens van de Klant bewaren voor zover vereist door de Gegevensbeschermingswetgeving, de EU-wetgeving of de wetgeving van een lidstaat, en gedurende de periode die vereist is door de Gegevensbeschermingswetgeving, de EU-wetgeving of de wetgeving van een lidstaat. 

 12. Audits. Deliverect stelt de Klant op verzoek alle informatie ter beschikking die redelijkerwijs nodig is om de naleving van artikel 28 van de AVG aan te tonen en zal toestemming geven voor en medewerking verlenen aan audits, met inbegrip van inspecties, door de Klant of een door de Klant gemandateerde auditor met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens van de Klant door Deliverect. De kosten van dergelijke audits of inspecties zijn voor rekening van de Klant.  

 13. Beschrijving van de Gegevensverwerking

  1. Categorieën van Betrokkenen: Deliverect zal gegevens verwerken van eindgebruikers en afnemers van de Klant. 

  2. Soorten / Categorieën van Persoonsgegevens: Naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, bestelgegevens, en geolocatie.

  3. Onderwerp, aard en doel van de Verwerking: Deliverect Direct, Online Ordering, Orderverwerking en Dispatch aandrijven ten behoeve van de Klant.

  4. Duur van de Verwerking: De duur van de Voorwaarden of zoals anders vereist door de toepasselijke wetgeving. 

BIJLAGE B: GEGEVENSVERWERKINGSVOORWAARDEN VOOR KLANTEN VAN BUITEN DE EU 

De Voorwaarden van deze Bijlage zijn van toepassing op het delen en verwerken van Persoonsgegevens van Klanten in verband met Deliverect Direct, Online Ordering als afzonderlijke dienst (indien een Klant onder het Legacy Model valt), Orderverwerking (enkel in verband met Persoonsgegevens komende van de Klant’s directe online bezorgkanalen inclusief apps/websites)en/of Dispatch voor Klanten die buiten de Europese Economische Ruimte of het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn. Alle niet gedefinieerde termen met een hoofdletter hebben de betekenis zoals uiteengezet in Bijlage C. In het kader van deze gegevensuitwisselingsvoorwaarden is de Klant de importeur van persoonsgegevens, en Deliverect de exporteur.

MODELCONTRACTBEPALINGEN VAN DE EU (Verwerker naar Verwerkingsverantwoordelijke)

HOOFDSTUK I

Bepaling 1 - Doel en reikwijdte 

 1. Het doel van deze modelcontractbepalingen is de naleving te waarborgen van de vereisten van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming) voor de doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land. 

 2. De partijen:

  1. De natuurlijke perso(o)n(en) of rechtsperso(o)n(en), overheidsinstantie(s), agentschap(pen) of orga(a)n(en) (hierna "entiteit(en)" genoemd) die de persoonsgegevens doorgeven, zoals vermeld in Bijlage I.A (hierna elk "gegevensexporteur" genoemd), en

  2. de entiteit(en) in een derde land die de persoonsgegevens ontvangen van de gegevensexporteur, rechtstreeks of onrechtstreeks via een andere entiteit die ook partij is bij deze Bepalingen, zoals vermeld in bijlage I.A (hierna elk "gegevensimporteur" genoemd) hebben ingestemd met deze modelcontractbepalingen (hierna "Bepalingen").

 3. Deze Bepalingen zijn van toepassing op de doorgifte van persoonsgegevens zoals gespecificeerd in Bijlage I.B. 

 4. Het Addendum bij deze Bepalingen met de Bijlagen waarnaar daarin wordt verwezen, vormt een integrerend onderdeel van deze Bepalingen. 

Bepaling 2 - Werking en onveranderlijkheid van de Bepalingen

 1. Deze Bepalingen stellen passende waarborgen vast, waaronder tenuitvoerlegging van de rechten van Betrokkenen en doeltreffende rechtsmiddelen, overeenkomstig artikel 46(1) en artikel 46(2)(c) van Verordening (EU) 2016/679 en, met betrekking tot gegevensdoorgiften van verwerkingsverantwoordelijken naar verwerkers en/of van verwerkers naar verwerkers, modelcontractbepalingen overeenkomstig artikel 28(7) van verordening (EU) 2016/679, mits zij niet worden gewijzigd, behalve om de juiste Module(s) te selecteren of om informatie in de Bijlage toe te voegen of bij te werken. Dit belet de partijen niet de in deze Bepalingen opgenomen modelcontractbepalingen in een ruimere overeenkomst op te nemen en/of andere bepalingen of aanvullende waarborgen toe te voegen, mits deze niet in strijd zijn, rechtstreeks of onrechtstreeks, met deze Bepalingen en geen afbreuk doen aan de grondrechten of fundamentele vrijheden van betrokkenen. 

 2. Deze Bepalingen laten de verplichtingen onverlet waaraan de gegevensexporteur is onderworpen op grond van verordening (EU) 2016/679.

Bepaling 3 - Derden-begunstigden.

 1. De betrokkenen kunnen zich als derden-begunstigden jegens de gegevensexporteur en/of gegevensimporteur op deze Bepalingen beroepen en deze doen naleven, met de volgende uitzonderingen: i) Bepaling 1, Bepaling 2, Bepaling 3, Bepaling 6, Bepaling 7; ii) Bepaling 8.1 (b) en Bepaling 8.3 (b); iii) Bepaling 13; iv) Bepaling 15.1 (c), (d) en (e); v) Bepaling 16 (e); vi) Bepaling 18.  

 2. Paragraaf (a) laat de rechten van betrokkenen op grond van verordening (EU) 2016/679 onverlet.

Bepaling 4 - Interpretatie.

 1. Wanneer in deze Bepalingen termen worden gebruikt die in verordening (EU) 2016/679 zijn gedefinieerd, hebben deze termen dezelfde betekenis als in die verordening. 

 2. Deze Bepalingen moeten worden gelezen en geïnterpreteerd in het licht van de bepalingen van verordening (EU) 2016/679.

 3. Deze Bepalingen mogen niet worden geïnterpreteerd op een manier die in strijd is met de rechten en plichten waarin verordening (EU) 2016/679 voorziet.

Bepaling 5 - Hiërarchie. 

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Bepalingen en de bepalingen van verwante overeenkomsten tussen de partijen, die bestaan op het ogenblik dat deze Bepalingen worden overeengekomen of die nadien worden gesloten, hebben deze Bepalingen voorrang. 

Bepaling 6 - Beschrijving van de doorgifte(s). 

De bijzonderheden van de doorgifte(s), en in het bijzonder de categorieën persoonsgegevens die worden doorgegeven en het doel of de doelen waarvoor ze worden doorgegeven, worden gespecificeerd in bijlage I.B.

Bepaling 7 - Dockingkwesties. 

 1. Een entiteit die geen partij is bij deze Bepalingen kan, met instemming van de partijen, te allen tijde tot deze Bepalingen toetreden, hetzij als gegevensexporteur, hetzij als gegevensimporteur, door de Bijlage in te vullen en bijlage I.A te ondertekenen.

 2. Zodra de toetredende entiteit de Bijlage heeft ingevuld en bijlage I.A heeft ondertekend, wordt zij partij bij deze Bepalingen en heeft zij de rechten en plichten van een gegevensexporteur of een gegevensimporteur overeenkomstig haar aanwijzing in Bijlage I.A.

HOOFDSTUK II - VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN

Bepaling 8 - Gegevensbeschermingswaarborgen. 

De gegevensexporteur garandeert dat hij zich redelijke inspanningen heeft getroost om vast te stellen dat de gegevensimporteur door de toepassing van technische en organisatorische maatregelen in staat is aan zijn verplichtingen krachtens deze Bepalingen te voldoen. 

 1. Instructies

  1. De gegevensexporteur verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend volgens gedocumenteerde instructies van de gegevensimporteur die optreedt als zijn verwerkingsverantwoordelijke. 

  2. De gegevensexporteur stelt de gegevensimporteur onverwijld in kennis indien hij niet in staat is deze instructies op te volgen, ook indien deze instructies in strijd zijn met verordening (EU) 2016/679 of andere gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Unie of de lidstaten.

  3. De gegevensimporteur onthoudt zich van elke handeling die de gegevensexporteur zou verhinderen zijn verplichtingen uit hoofde van verordening (EU) 2016/679 na te komen, ook in de context van subverwerking of wat betreft samenwerking met bevoegde toezichthoudende autoriteiten.

  4. Na beëindiging van de verwerkingsdiensten verwijdert de gegevensexporteur, naar keuze van de gegevensimporteur, alle persoonsgegevens die namens de gegevensimporteur zijn verwerkt, of zendt hij aan de gegevensimporteur alle persoonsgegevens terug die namens hem zijn verwerkt en vernietigt hij bestaande kopieën. 

 2. Beveiliging van de verwerking

  1. De Partijen nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van de gegevens, ook tijdens de doorgifte, te waarborgen en bescherming te bieden tegen een inbreuk op de beveiliging die resulteert in accidentele of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, niet-toegelaten bekendmaking of toegang (hierna "inbreuk in verband met persoonsgegevens" genoemd). Bij de beoordeling van het passende beveiligingsniveau houden zij naar behoren rekening met de stand van de techniek, de implementatiekosten, de aard van de persoonsgegevens, de aard, de reikwijdte, de context en het doel of de doelen van de verwerking en de risico's die de verwerking voor de betrokkenen inhoudt, en overwegen zij in het bijzonder te beschikken over middelen voor versleuteling of pseudonimisering, ook tijdens de doorgifte, wanneer het doel van de verwerking op die manier kan worden bereikt.

  2. De gegevensexporteur helpt de gegevensimporteur bij het waarborgen van een passende beveiliging van de gegevens overeenkomstig paragraaf (a). In geval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens die door de gegevensexporteur overeenkomstig deze Bepalingen worden verwerkt, stelt de gegevensexporteur de gegevensimporteur onverwijld nadat hij er kennis van heeft gekregen, hiervan in kennis en helpt hij de gegevensimporteur de inbreuk aan te pakken. 

  3. De gegevensexporteur zorgt ervoor dat personen die bevoegd zijn de persoonsgegevens te verwerken, zich tot geheimhouding hebben verplicht dan wel daartoe wettelijk verplicht zijn. 

 3. Documentatie en naleving

  1. De Partijen moeten de naleving van deze Bepalingen kunnen aantonen.

  2. De gegevensexporteur stelt de gegevensimporteur alle informatie ter beschikking die nodig is om aan te tonen dat hij zijn verplichtingen krachtens deze Bepalingen nakomt en om audits mogelijk te maken en eraan mee te werken. 

Bepaling 9 - Subverwerkers: N.v.t.

Bepaling 10 - Rechten van betrokkenen

De Partijen helpen elkaar bij het beantwoorden van vragen en verzoeken van betrokkenen op grond van het lokale recht dat van toepassing is op de gegevensimporteur, of voor die verwerking door de gegevensexporteur in de EU, op grond van verordening (EU) 2016/679. 

Bepaling 11 - Verhaal

De gegevensimporteur informeert de betrokkenen in een transparant en gemakkelijk toegankelijk formaat, via een individuele kennisgeving of op zijn website, over een contactpunt dat bevoegd is om klachten te behandelen, en hij behandelt onmiddellijk alle klachten die hij van een betrokkene ontvangt. 

Bepaling 12 - Aansprakelijkheid. 

De Partijen zijn gebonden door dezelfde aansprakelijkheidsbepalingen die in de Voorwaarden zijn overeengekomen. 

Bepaling 13 - Toezicht: N.v.t.

HOOFDSTUK III - PLAATSELIJKE WETGEVING EN VERPLICHTINGEN IN GEVAL VAN TOEGANG DOOR OVERHEIDSINSTANTIES

Bepaling 14 - Lokale wetten en praktijken die van invloed zijn op de naleving van deze Bepalingen

 1. De Partijen garanderen dat zij geen reden hebben om aan te nemen dat de wetten en praktijken in het derde land van bestemming die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens door de gegevensimporteur, met inbegrip van voorschriften inzake de openbaarmaking van persoonsgegevens of maatregelen die de toegang van overheidsinstanties toestaan, de gegevensimporteur verhinderen zijn verplichtingen krachtens deze Bepalingen na te komen. Dit is gebaseerd op het inzicht dat wetten en praktijken die de essentie van de grondrechten en fundamentele vrijheden eerbiedigen, niet verder gaan dan wat in een democratische samenleving noodzakelijk en evenredig is om een van de in artikel 23(1) van verordening (EU) 2016/679 genoemde doelstellingen te waarborgen en niet in strijd zijn met deze Bepalingen. 

 2. De Partijen verklaren dat zij bij het geven van de onder (a) genoemde garantie met name rekening hebben gehouden met de volgende elementen: (i) de specifieke omstandigheden van de doorgifte, waaronder de lengte van de verwerkingsketen, het aantal betrokken actoren en de gebruikte doorgiftekanalen; voorgenomen verdere doorgiften; het type ontvanger; het doel van de verwerking; de categorieën en het formaat van de doorgegeven persoonsgegevens; de economische sector waarin de doorgifte plaatsvindt; de opslaglocatie van de doorgegeven gegevens; (ii) de wetgeving en praktijken van het derde land van bestemming – waaronder de wetgeving en praktijken die voorschrijven dat gegevens aan overheidsinstanties moeten worden bekendgemaakt of die dergelijke overheidsinstanties toegang verlenen – die relevant zijn in het licht van de specifieke omstandigheden van de doorgifte, en de toepasselijke beperkingen en waarborgen; (iii) alle relevante contractuele, technische of organisatorische waarborgen die zijn ingevoerd ter aanvulling van de waarborgen uit hoofde van deze Bepalingen, met inbegrip van maatregelen die tijdens de doorgifte en op de verwerking van persoonsgegevens in het land van bestemming worden toegepast;

 3. De gegevensimporteur garandeert dat hij bij de uitvoering van de opdracht krachtens punt (b) zijn uiterste best heeft gedaan om de gegevensexporteur relevante informatie te verstrekken en stemt ermee in dat hij met de gegevensexporteur zal blijven samenwerken om de naleving van deze Bepalingen te waarborgen;

 4. De partijen komen overeen de beoordeling krachtens punt (b) te documenteren en op verzoek ter beschikking te stellen van de bevoegde toezichthoudende autoriteit;

 5. De gegevensimporteur stemt ermee in de gegevensexporteur onmiddellijk in kennis te stellen indien hij, nadat hij met deze Bepalingen heeft ingestemd en voor de duur van de Voorwaarden, redenen heeft om aan te nemen dat hij onderworpen is of is geworden aan wetten of praktijken die niet in overeenstemming zijn met de vereisten onder punt (a), onder meer na een wijziging in de wetgeving van het derde land of een maatregel (zoals een verzoek om openbaarmaking) waaruit blijkt dat een toepassing van dergelijke wetten in de praktijk niet in overeenstemming is met de vereisten onder punt (a). 

 6. Na een kennisgeving overeenkomstig punt (e), of indien de gegevensexporteur anderszins redenen heeft om aan te nemen dat de gegevensimporteur niet langer aan zijn verplichtingen krachtens deze Bepalingen kan voldoen, stelt de gegevensexporteur onmiddellijk passende maatregelen vast (bv. technische of organisatorische maatregelen ter waarborging van de veiligheid en vertrouwelijkheid) die door de gegevensexporteur en/of gegevensimporteur moeten worden genomen om de situatie aan te pakken. De gegevensexporteur schort de gegevensdoorgifte op indien hij van oordeel is dat er geen passende waarborgen voor een dergelijke doorgifte kunnen worden geboden, of indien hij daartoe opdracht krijgt van de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In dat geval heeft de gegevensexporteur het recht de Voorwaarden te beëindigen, voor zover het de verwerking van persoonsgegevens krachtens deze Bepalingen betreft. Wanneer de Voorwaarden op grond van deze Bepaling worden beëindigd, is Bepaling 16 (d) en (e) van toepassing.

Bepaling 15 - Verplichtingen van de gegevensimporteur in geval van toegang door overheidsinstanties

 1. Kennisgeving 

  1. De gegevensimporteur stemt ermee in de gegevensexporteur en, waar mogelijk, de betrokkene onmiddellijk (indien nodig met de hulp van de gegevensexporteur) in kennis te stellen indien hij: (a) van een overheidsinstantie, met inbegrip van gerechtelijke autoriteiten, krachtens de wetgeving van het land van bestemming een juridisch bindend verzoek om openbaarmaking van overeenkomstig deze Bepalingen doorgegeven persoonsgegevens ontvangt; deze kennisgeving moet informatie bevatten over de gevraagde persoonsgegevens, de verzoekende autoriteit, de rechtsgrondslag voor het verzoek en het verstrekte antwoord; of (b) kennis krijgt van elke vorm van rechtstreekse toegang van overheidsinstanties tot overeenkomstig deze Bepalingen doorgegeven persoonsgegevens overeenkomstig de wetgeving van het land van bestemming; deze kennisgeving omvat alle informatie waarover de importeur beschikt.

  2. Indien het de gegevensimporteur krachtens de wetgeving van het land van bestemming verboden is de gegevensexporteur en/of de betrokkene in kennis te stellen, stemt de gegevensimporteur ermee in alle mogelijke inspanningen te leveren om een ontheffing van het verbod te verkrijgen, teneinde zo spoedig mogelijk zoveel mogelijk informatie te verstrekken. De gegevensimporteur stemt ermee in zijn inspanningen te documenteren, zodat hij deze op verzoek van de gegevensexporteur kan aantonen. 

  3. Indien de wetgeving van het land van bestemming dit toelaat, stemt de gegevensimporteur ermee in de gegevensexporteur gedurende de looptijd van de Voorwaarden met regelmatige tussenpozen zoveel mogelijk relevante informatie te verstrekken over de ontvangen verzoeken (met name het aantal verzoeken, het soort gevraagde gegevens, de verzoekende autoriteit(en), of verzoeken zijn betwist en het resultaat van dergelijke betwistingen, enz.).

  4. De gegevensimporteur stemt ermee in de in de punten (a) tot en met (c) bedoelde informatie gedurende de looptijd van de Voorwaarden te bewaren en op verzoek ter beschikking van de bevoegde toezichthoudende autoriteit te stellen. 

  5. De punten (a) tot en met (c) doen geen afbreuk aan de verplichting van de gegevensimporteur uit hoofde van Bepaling 14 (e) en Bepaling 16 om de gegevensexporteur onmiddellijk te informeren wanneer hij niet in staat is deze Bepalingen na te leven. 

 2. Toetsing van de wettigheid en gegevensminimalisering.

  1. De gegevensimporteur stemt ermee in de wettigheid van het verzoek om openbaarmaking te toetsen, met name of het binnen de aan de verzoekende overheidsinstantie toegekende bevoegdheden blijft, en het verzoek te betwisten indien hij, na een zorgvuldige beoordeling, tot de conclusie komt dat er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat het verzoek onwettig is volgens de wetgeving van het land van bestemming, de toepasselijke verplichtingen krachtens het internationaal recht en de beginselen van internationaal wederzijds respect. De gegevensimporteur moet, onder dezelfde voorwaarden, mogelijkheden van hoger beroep nastreven. Indien de gegevensimporteur een verzoek betwist, tracht hij voorlopige maatregelen te treffen om de gevolgen van het verzoek op te schorten totdat de bevoegde rechterlijke instantie over de gegrondheid ervan heeft beslist. Hij maakt de gevraagde persoonsgegevens pas bekend wanneer hij daartoe krachtens de toepasselijke procedureregels verplicht is. Deze vereisten doen geen afbreuk aan de verplichtingen van de gegevensimporteur uit hoofde van Bepaling 14 (e). 

  2. De gegevensimporteur stemt ermee in zijn juridische beoordeling en elk bezwaar tegen het verzoek om openbaarmaking te documenteren en, voor zover de wetgeving van het land van bestemming dit toelaat, de documentatie ter beschikking te stellen van de gegevensexporteur. Hij stelt die documentatie ook op verzoek ter beschikking van de bevoegde toezichthoudende autoriteit. 

  3. De gegevensimporteur stemt ermee in om bij het beantwoorden van een verzoek om openbaarmaking de minimaal toelaatbare hoeveelheid informatie te verstrekken, gebaseerd op een redelijke interpretatie van het verzoek. 

HOOFDSTUK IV - SLOTBEPALINGEN 

Bepaling 16 - Niet-naleving van deze Bepalingen en beëindiging. 

 1. De gegevensimporteur stelt de gegevensexporteur onmiddellijk in kennis indien hij, om welke reden dan ook, niet in staat is deze Bepalingen na te leven. 

 2. Indien de gegevensimporteur in strijd met deze Bepalingen handelt of niet in staat is deze na te leven, schort de gegevensexporteur de doorgifte van persoonsgegevens aan de gegevensimporteur op totdat de Bepalingen opnieuw worden nageleefd of de overeenkomst wordt beëindigd. Dit laat Bepaling 14 (f), onverlet. 

 3. De gegevensexporteur heeft het recht de overeenkomst, voor zover ze de verwerking van persoonsgegevens volgens deze Bepalingen betreft, te beëindigen wanneer: (i) de gegevensexporteur de doorgifte van persoonsgegevens aan de gegevensimporteur overeenkomstig punt (b) heeft opgeschort en de Bepalingen niet binnen een redelijke termijn en in ieder geval binnen één maand na de opschorting weer worden nageleefd; (ii) de gegevensimporteur deze Bepalingen ernstig of voortdurend schendt; of (iii) de gegevensimporteur nalaat te voldoen aan een bindende beslissing van een bevoegde rechterlijke of toezichthoudende autoriteit betreffende zijn verplichtingen volgens deze Bepalingen. In deze gevallen stelt hij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in kennis van deze niet-naleving. Indien er meer dan twee Partijen bij de overeenkomst betrokken zijn, kan de gegevensexporteur dit recht op beëindiging alleen uitoefenen ten aanzien van de betrokken Partij, tenzij de Partijen anders zijn overeengekomen.

 4. Persoonsgegevens die door de gegevensexporteur in de EU zijn verzameld en vóór de beëindiging van de overeenkomst overeenkomstig punt (c) zijn doorgegeven, worden onmiddellijk in hun geheel gewist, met inbegrip van kopieën daarvan. De gegevensimporteur bevestigt het wissen van de gegevens aan de gegevensexporteur. Zolang de gegevens niet zijn gewist of teruggegeven, blijft de gegevensimporteur toezien op de naleving van deze Bepalingen. Indien lokale wetgeving die van toepassing is op de gegevensimporteur, de teruggave of verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens verbiedt, garandeert de gegevensimporteur dat hij zal blijven toezien op de naleving van deze Bepalingen en de gegevens alleen zal verwerken in de mate en voor de duur zoals vereist door de lokale wetgeving. 

 5. Elke Partij kan haar instemming om door deze Bepalingen gebonden te zijn, herroepen wanneer (i) de Europese Commissie een besluit vaststelt op grond van artikel 45(3) van verordening (EU) 2016/679 dat betrekking heeft op de doorgifte van persoonsgegevens waarop deze Bepalingen van toepassing zijn; of (ii) verordening (EU) 2016/679 deel gaat uitmaken van het rechtskader van het land waarnaar de persoonsgegevens worden doorgegeven. Dit doet geen afbreuk aan andere verplichtingen die op grond van verordening (EU) 2016/679 van toepassing zijn op de verwerking in kwestie. 

Bepaling 17 - Toepasselijk recht

Deze Bepalingen worden beheerst door het recht van een land dat rechten ten behoeve van derden toestaat. De Partijen komen overeen dat dit het recht van België zal zijn. 

Bepaling 18 - Keuze van forum en jurisdictie

Elk geschil dat voortvloeit uit deze Bepalingen, zal worden beslecht door de rechtbanken van België.


(1) Wanneer de gegevensexporteur een verwerker is die onder verordening (EU) 2016/679 valt en handelt namens een instelling of orgaan van de Unie als verwerkingsverantwoordelijke, zorgt een beroep op deze bepalingen bij het inschakelen van een andere verwerker (subverwerking) die niet onder verordening (EU) 2016/679 valt, ook voor naleving van artikel 29(4) van verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, p. 39), voor zover deze Bepalingen en de gegevensbeschermingsverplichtingen zoals vastgelegd in de overeenkomst of een ander rechtsinstrument tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker op grond van artikel 29(3) van verordening (EU) 2018/1725 op elkaar zijn afgestemd. Dit zal in het bijzonder het geval zijn wanneer de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker zich beroepen op de in Besluit 2021/915 opgenomen modelcontractbepalingen.


(2) Dit geldt ook voor de doorgifte en verdere verwerking van persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, alsmede genetische gegevens of biometrische gegevens om een natuurlijke persoon eenduidig te kunnen identificeren, gegevens die de gezondheid, het seksleven of de seksuele geaardheid van een persoon betreffen, of gegevens in verband met strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten.


(3) Wat betreft het effect van dergelijke wetten en praktijken op de naleving van deze Bepalingen, kunnen verschillende elementen in aanmerking worden genomen als onderdeel van een algemene beoordeling. Dergelijke elementen kunnen relevante en gedocumenteerde praktijkervaring omvatten met eerdere gevallen van verzoeken om bekendmaking door overheidsinstanties, of het ontbreken van dergelijke verzoeken, over een voldoende lange representatieve periode. Het gaat met name om interne bescheiden of andere documentatie die voortdurend wordt opgesteld in overeenstemming met due diligence en die op het niveau van het senior management wordt gecertificeerd, mits deze informatie rechtmatig met derden kan worden gedeeld. Wanneer op deze praktijkervaring wordt vertrouwd om te concluderen dat de gegevensimporteur niet zal worden verhinderd deze Bepalingen na te leven, moet deze worden ondersteund door andere relevante, objectieve elementen, en het is aan de Partijen om zorgvuldig te overwegen of deze elementen samen voldoende gewicht in de schaal leggen, wat hun betrouwbaarheid en representativiteit betreft, om deze conclusie te ondersteunen. De Partijen dienen er met name rekening mee te houden of hun praktijkervaring wordt bevestigd en niet wordt tegengesproken door openbaar beschikbare of anderszins toegankelijke, betrouwbare informatie over het al dan niet bestaan van verzoeken binnen dezelfde sector en/of de toepassing van de wet in de praktijk, zoals jurisprudentie en verslagen van onafhankelijke toezichthoudende instanties.

BIJLAGE I

A. LIJST VAN PARTIJEN

Gegevensexporteur

Naam: Deliverect.

Adres: Zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden.

Naam, functie en contactgegevens van de contactpersoon: De contactgegevens staan vermeld in de inleidende paragraaf van de Algemene Voorwaarden.

Handtekening en datum: Deze Bepalingen maken deel uit van de Voorwaarden en worden ondertekend door het aangaan van de Voorwaarden.

Rol: Verwerker.

Gegevensimporteur

Naam: Klant

Adres: Het adres dat door de Klant in het onboardingproces is verstrekt.

Naam, functie en contactgegevens van de contactpersoon: Gegevens van de persoon die het Deliverect Account aanmaakt.

Activiteiten die relevant zijn voor de krachtens deze Bepalingen doorgegeven gegevens: Zoals uiteengezet in Bijlage I.B hieronder.

Handtekening en datum: Deze Bepalingen maken deel uit van de Voorwaarden en worden ondertekend door het aangaan van de Voorwaarden.

Rol: Verwerkingsverantwoordelijke.

B. BESCHRIJVING VAN DE OVERDRACHT

Concept: Beschrijving

Categorieën van betrokkenen van wie de persoonsgegevens worden doorgegeven: Eindgebruikers en afnemers van de Klant. 

Categorieën van doorgegeven persoonsgegevens: Naam, e-mailadres, telefoonnummer, bestelgegevens, geolocatie/locatiegegevens. 

Overgedragen gevoelige gegevens: Niet van toepassing. 

Frequentie van de overdracht: De persoonsgegevens worden doorlopend doorgegeven in verband met de toegang tot Deliverect Direct, Online Ordering, Orderverwerking en Dispatch onder de Voorwaarden. 

Aard van de verwerking: Voor Deliverect Direct, Online Ordering, Orderverwerking,  zullen de persoonsgegevens die door Klanten worden gedeeld, door Deliverect worden gebruikt om de inkomende bestelling in het systeem van de Klant te verwerken. Voor Dispatch worden de door de Klant gedeelde persoonsgegevens doorgegeven aan de Geselecteerde Bezorger voor de uitvoering van de bezorgdiensten. 

Doel van de doorgifte en verwerking van gegevens: Verlening van Deliverect Direct, Online Ordering, Orderverwerking  en Dispatch. 

Bewaartermijn: De duur van de Voorwaarden of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. 

BIJLAGE C: DEFINITIES

De volgende termen hebben de betekenis die er hieronder aan wordt gegeven. 

 • "Uitbreidingen": betekent software-as-a-service die bestaat uit opties, modules of functionaliteiten ontwikkeld door Deliverect die een aanvulling vormen op enig ander dienst (inclusief Deliverect Diensten) aangeboden door Deliverect en die alleen in die mate beschikbaar zijn. 

 • "Gelieerde Onderneming": betekent een entiteit die eigenaar is van of zeggenschap heeft over Deliverect, of die eigendom is van of onder zeggenschap staat van Deliverect, of die gezamenlijk met Deliverect onder zeggenschap staat of eigendom is, waarbij zeggenschap wordt gedefinieerd als het bezit, direct of indirect, van de macht om het management en het beleid van een entiteit te sturen of te doen sturen, hetzij via eigendom van stemrechtverlenende effecten, hetzij bij overeenkomst of anderszins.

 • "Toepasselijke wetten": betekenen alle toepasselijke wetten, statuten, regelgevingen en codes die van tijd tot tijd van kracht zijn (met inbegrip van, zonder beperking, alle toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming en privacy, voedselveiligheid en hygiëne, en arbeidswetgeving).

 • "Chargebacks: heeft de betekenis zoals uiteengezet in de Deliverect Directvoorwaarden.

 • "Kanaalgegevens": betekenen Persoonsgegevens die aan Deliverect worden doorgegeven door de online bezorgkanalen waarmee de Klant werkt, voor de levering van Deliverect Direct en/of sommige Uitbreidingen. 

 • "Vertrouwelijke Informatie": betekent vertrouwelijke, eigendoms- of andere niet-openbare informatie die door de Informatieverstrekker aan de Informatieontvanger wordt bekendgemaakt, ongeacht of dit mondeling, schriftelijk of door inzage van tastbare voorwerpen gebeurt. Vertrouwelijke Informatie omvat geen informatie die (a) eerder bekend was bij de Informatieontvanger zonder een geheimhoudingsplicht; (b) door de Informatieontvanger zonder geheimhoudingsplicht werd verkregen van een derde partij met het recht om dergelijke informatie bekend te maken; of (c) zonder toedoen van de Informatieontvanger openbaar beschikbaar is of wordt. 

 • "Koeriergegevens": betekenen de Persoonsgegevens van de koerier die door de Geselecteerde Bezorger zouden kunnen worden gedeeld voor de levering van bezorgdiensten. 

 • "Klant" of "u": betekent een natuurlijke persoon en/of een rechtspersoon wiens informatie werd verstrekt in de aanmeldprocedure, die een contractuele relatie heeft met Deliverect voor het gebruik van een of alle Deliverect Diensten als gevolg van het aanvaarden van deze Voorwaarden. 

 • "Gelieerde Ondernemingen van de Klant": betekenen collectief Gelieerde Ondernemingen van de Klant en franchisenemers waarmee de Klant samenwerkt. 

 • "Persoonsgegevens Klant": betekenen Persoonsgegevens die de Klant overdraagt aan Deliverect voor de levering van Deliverect Direct, Online Ordering, Orderverwerking (enkel wanneer Persoonsgegevens van de Klant’s directe online verkoopkanalen inclusief apps/websites, komen), Dispatch, en voor alle andere diensten, functies of producten, of Uitbreidingen waarbij Deliverect Persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de Klant. 

 • "Data Access-Vergoeding": betekent de vergoeding die Deliverect de Klant in rekening brengt voor het hosten en bewaren van de gegevens van de Klant die verband houden met een abonnement dat op verzoek van de Klant is opgeschort, en voor het toegankelijk en beschikbaar maken van deze gegevens voor de Klant via Frontend. 

 • "Gegevensbeschermingswetgeving": betekent alle wet- en regelgeving die van toepassing is op de Verwerking van Persoonsgegevens van de Klant onder deze Voorwaarden, met inbegrip van, voor zover van toepassing, de wet- en regelgeving van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en hun lidstaten, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 ("AVG").

 • "Gebrekkig Product": betekent elk Product dat niet voldoet aan informatie over kwaliteit, portie, grootte, ingrediënten, allergenen, oorsprong of voedingswaarde of aan regels en voorschriften die de geschiktheid van Diensten bepalen of aan normen die door de Toepasselijke Wetgeving worden vereist.

 • "Deliverect": heeft de hierboven omschreven betekenis. 

 • "Deliverect Account": betekent het account dat door de Klant werd aangemaakt om toegang te krijgen tot de Deliverect Diensten. 

 • "Deliverect Inloggegevens": betekenen de gebruikersnaam en het wachtwoord gekozen door de Klant om toegang te krijgen tot het Deliverect Account.

 • "Deliverect-Gevrijwaarde Partij": heeft de betekenis die in de Algemene Voorwaarden wordt uiteengezet. 

 • "Deliverect Diensten": betekenen gezamenlijk software-as-a-service aangeboden door Deliverect aan de Klant in connectie met Orderverwerking, Deliverect Direct, Dispatch, Uitbreidingen en/of Market Place 

 • "Deliverect Diensten": betekenen professionele diensten geleverd om de Klant vertrouwd te maken met de Deliverect Producten, of om verzoeken in verband met het account van de Klant te verwerken, met inbegrip van maar niet beperkt tot het toevoegen van nieuwe Restaurants, of het migreren naar een nieuw POS.  

 • "Deliverect Onboardingsiensten": betekenen professionele diensten geleverd om de Klant vertrouwd te maken met de Deliverect Diensten, of om verzoeken in verband met het account van de Klant te verwerken, met inbegrip van maar niet beperkt tot het toevoegen van nieuwe Locaties, of het migreren naar een nieuw POS.

 • "Deliverect Dienstresultaten": betekenen alle documenten, gegevens of informatie die de Klant genereert door zijn gebruik van Deliverect Diensten.

 • "Bezorgkosten": betekenen de vergoeding die de Klant aan de Geselecteerde Bezorger betaalt voor het verstrekken van bezorgdiensten. 

 • "Bezorggegevens": betekenen de informatie van de bezorgdienst (inclusief maar niet beperkt tot geschatte aankomsttijden, en Bezorgkosten) die voor de Klant in Frontendwordt weergegeven. 

 • "Bezorgvoorwaarden": betekenen de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het verstrekken van bezorgdiensten tussen de Klant en de Geselecteerde Bezorger.

 • "Bezorg- en Afhaalkanalen": betekenen de websites die de Klant creëert via Frontend, dat de Klant onder meer in staat stelt om Producten te promoten en te verkopen aan zijn afnemers.

 • "Informatieverstrekker": betekent de partij die in haar naam of in naam van een derde partij Vertrouwelijke Informatie bekendmaakt aan de Informatieontvanger.

 • "Dispatch": betekent de software-as-a-service aangeboden door Deliverect (of haar Gelieerde Ondernemingen) om om de levering van bezorgdiensten te vergemakkelijken door de Klant te verbinden met de Geselecteerde Bezorger. 

 • "Geschil": betekent elk geschil, rechtshandeling, vordering, controverse of oorzaak van rechtshandeling tussen de partijen voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden of een voorwaarde of bepaling daarvan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elk geschil met betrekking tot het bestaan, de geldigheid, de interpretatie, de structuur, de uitvoering, de tenuitvoerlegging en de beëindiging van de Voorwaarden.

 • "Ingangsdatum": heeft de hierboven omschreven betekenis. 

 • "Kosten": betekenen collectief alle vergoedingen die door Deliverect aan de Klant in rekening worden gebracht krachtens deze Voorwaarden.

 • "Eindopbrengst": betekent de Verkoopprijs (plus btw en eventuele andere kosten die van de Klant worden geïnd) verminderd met de ingehouden kosten en/of de Online Ordering vergoedingen (voor Klanten in het Legacy Model), of de hybride vergoeding voor Deliverect Direct. 

 • "Geval van Overmacht": betekent een gebeurtenis buiten de controle van de partijen, die een partij verhindert een van haar verplichtingen onder deze Voorwaarden na te komen, met inbegrip van maar niet beperkt tot: (a) overmacht (zoals, maar niet beperkt tot, brand, explosies, aardbevingen, droogte, vloedgolven en overstromingen); (b) oorlog, vijandigheden (al dan niet verklaarde oorlog), invasie, daad van buitenlandse vijanden, mobilisatie, opeising of embargo; (c) rebellie, revolutie, opstand, of militaire of toegeëigende macht, of burgeroorlog; (d) sanitaire noodsituaties (zoals bijvoorbeeld pandemieën of epidemieën); (e) oproer, onlusten, stakingen, vertragingstactieken, lock-outs of ordeverstoring; of (f) daden of dreigingen van terrorisme.

 • "Frontend": betekent het webgebaseerde dashboard dat eigendom is van Deliverect en waarmee Klanten toegang krijgen tot Deliverect Diensten. 

 • "Hybride Vergoeding": betekent een vergoeding die bestaat uit een Abonnementsvergoeding en een transactionele vergoeding zoals verder uitgelegd in artikel 13.3 van de Algemene Voorwaarden.

 • "Intellectueel Eigendom": betekent, met betrekking tot de Klant en Deliverect, hun eigen technologie, websites, software, Deliverect Diensten, producten, alle rechten over de hele wereld van het type intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van auteursrechten, knowhow, handelsmerken, dienstmerken, handels- en bedrijfsnamen, domeinnamen, goodwill, geregistreerde ontwerpen, octrooien, databankrechten, topografische rechten en rechten op knowhow en handelsgeheimen, al dan niet gedeponeerd en met inbegrip van aanvragen voor de toekenning van een van de bovengenoemde en alle rechten of vormen van bescherming met een gelijkwaardig of soortgelijk effect als een van de bovengenoemde zoals die nu bestaan of in de toekomst zullen bestaan.

 • "Niet-AB Diensten": betekenen software-as-a-service (en/of algemene naargelang het geval) diensten die niet algemeen beschikbaar zijn voor andere Deliverect-klanten.

 • "Niet-OO Bestellingen" (niet-online ordening bestellingen): betekenen bestellingen die door een afnemer van de Klant worden geplaatst via de eigen verkoopkanalen van Klant (app of website) en/of via een bezorgkanaal waar de Klant mee samenwerkt. 

 • "OO-Bestellingen" (online ordening-bestellingen): betekenen bestellingen die worden geplaatst door een afnemer van Klanten via Deliverect Direct.

 • "Online Ordering": software-as-a-service die wordt geleverd door Deliverect (of haar Gelieerde Ondernemingen) waarmee de Klant websites kan maken en beheren waarop de Klant Producten kan promoten en verkopen aan zijn klanten, en waarvoor hij betalingen kan innen..

 • "Orderverwerking": betekent software-as-a-service die het invoeren van bestellingen die door afnemers van de Klant worden geplaatst via de actieve bezorgkanalen van de Klant (zolang deze geïntegreerd zijn met Deliverect), in de software/het systeem van het verkooppunt van de Klant (zolang deze geïntegreerd zijn met Deliverect), en/of in de Manager-app van Deliverect, mogelijk maakt. 

 • "Persoonsgegevens": betekenen alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 • "Betalingsverwerker": betekent een derde partij die door de Klant is aangewezen voor het verlenen van betalingsverwerkingsdiensten in verband met Deliverect Direct, Online Ordering (indien Klant onder het Legacy Model valt) en/of Dispatch (naargelang van het geval).

 • "Producten": betekenen producten die door de Klant aan zijn afnemers worden verkocht in verband met Deliverect Direct of Online Ordering (indien de Klant onder het Legacy Model valt).

 • "Dienstverleners": heeft de betekenis zoals uiteengezet in de Market Placevoorwaarden. 

 • "QR-Code(s)": betekent quick response-codes die door de Klant worden aangemaakt in connectie met Deliverect Direct voor gebruik in de fysieke winkels van de Klant. 

 • "Informatieontvanger": betekent de partij die Vertrouwelijke Informatie ontvangt van de Informatieverstrekker. 

 • "Payback": heeft de betekenis zoals uiteengezet in de Deliverect Directvoorwaarden.

 • "Locatie(s)": betekenen locaties in eigendom en/of franchise (en/of virtuele merken of dark kitchens) die door de Klant of een Gelieerde Onderneming van de Klant in het Grondgebied worden geëxploiteerd. 

 • "Begrensde Producten": betekenen illegale artikelen of producten, met inbegrip van maar niet beperkt tot vuurwapens, drugs, gevaarlijke stoffen, materiaal, abonnementen of amusement met inhoud voor volwassenen, alle soorten financiële instrumenten, producten die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden, of alle producten of artikelen die door wet- of regelgeving aan banden zijn gelegd.

 • "Geselecteerde Bezorger": betekent de door de Klant gekozen leverancier van de bezorging van een bestelling, die een dergelijk verzoek tot bezorging aanvaardt. 

 • "Set-upvergoeding": betekent de vergoeding plus de van toepassing zijnde belastingen of taksen die door Deliverect (of zijn Gelieerde Ondernemingen) aan de Klant wordt aangerekend voor de levering van de Deliverect Onboardingsiensten. 

 • "Abonnementsvergoeding": betekent de vaste vergoeding, vermeerderd met de toepasselijke belastingen, die Deliverect (of een van zijn Gelieerde Ondernemingen) aan de Klant aanrekent voor het gebruik van Deliverect Diensten die worden aangeboden volgens een abonnements- of hybridemodel. 

 • "Abonnementsperiode": betekent de looptijd van het/de door Deliverect aangeboden abonnement(en) zoals nader toegelicht in artikel 9.3 van de Algemene Voorwaarden. 

 • "Termijn": heeft de betekenis zoals vermeld in artikel 3.2 (a) van de Algemene Voorwaarden. 

 • "Voorwaarden": heeft de hierboven omschreven betekenis. 

 • "Grondgebied": betekent de geografische locatie waar de Klant enige, enkele of alle Diensten van Deliverect kan gebruiken. 

 • "Handelsmerken": betekenen de handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, auteursrechten, logo's, slogans en andere identificatiesymbolen en -aanduidingen van de Klant of Deliverect. 

 • "Update": heeft de hierboven omschreven betekenis. 

 • "Loyalty": betekent een functionaliteit die wordt aangeboden als onderdeel van Deliverect Direct, waarmee de Klant loyaliteitsprogramma's voor zijn klanten kan aanmaken en beheren.

 • "Retail Price": betekent de door de Klant bepaalde prijs waaronder Producten worden verkocht aan klanten van de Klant (exclusief eventuele kortingen of promoties).

 • "Social Ordering": betekent een software-as-a-service oplossing die Klanten in staat stelt om hun Producten te verkopen via online storefronts via sociale mediaplatforms die geïntegreerd zijn met Deliverect.