Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van Deliverect (hierna 'AVD' of de 'Overeenkomst' genoemd), gedateerd op de datum van aanvaarding door middel van een doorklik, is opgesteld door en tussen Deliverect NV, opgericht naar Belgisch recht met ondernemingsnummer BE0692.623.253 (hierna 'Deliverect' genoemd), en de entiteit of persoon aangeduid door de hierbij verstrekte registratiegegevens (hierna 'Klant' genoemd), en is van toepassing op het gebruik van de Diensten en Producten van Deliverect door de Klant.

Lees deze Algemene Voorwaarden van Deliverect zorgvuldig door voordat u de Diensten van Deliverect gebruikt. Door de Diensten van Deliverect te raadplegen of gebruiken gaat de Klant ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst. Indien de Klant niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, krijgt hij geen toegang tot de Diensten, mag hij deze niet installeren en/of gebruiken en moet hij, wanneer hij de keuze krijgt om 'akkoord' of 'niet akkoord' te gaan met de Algemene Voorwaarden, op 'niet akkoord' klikken.

1. Algemeen

De voorwaarden en bepalingen in deze AVD zijn van toepassing op elk gebruik van de software en de diensten die door Deliverect op de markt worden gebracht, hierna de 'Dienst' of 'Diensten' genoemd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de toepassingen met de naam 'Restaurant Butler', 'Digital Menu' of 'Kitchen Display' en alle aanvullende Deliverect-software die nu en in de toekomst beschikbaar is, met inbegrip van alle software, programma's, documentatie, hulpmiddelen en alle updates (inclusief softwareonderhoud, service-informatie, hulpinhoud, bugfixes of onderhoudsreleases). De bepalingen en voorwaarden in deze AVD zijn ook van toepassing op elk gebruik van de Deliverect-website www.deliverect.com, hierna de 'Site' genoemd. Deliverect kan ook al dan niet op de Site vermelde installaties uitvoeren en hardware en benodigdheden leveren (samen met de Site, hierna 'Product' of 'Producten' genoemd). De voorwaarden en bepalingen in deze AVD zijn van toepassing op alle Producten.

Deliverect behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment de voorwaarden van deze AVD te wijzigen of te vervangen. Als de Klant de Diensten blijft gebruiken na het bekendmaken van wijzigingen aan deze AVD, houdt dit in dat de Klant deze wijzigingen aanvaardt. De Klant stemt ermee in de Site regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van dergelijke wijzigingen. Voor bepaalde Diensten die beschikbaar worden gemaakt, kunnen aanvullende of andere voorwaarden gelden. Indien deze aanvullende voorwaarden in strijd zijn met deze AVD, hebben de aanvullende voorwaarden voorrang.

2. Vertegenwoordiging

Door toegang te krijgen tot een deel van de Diensten van Deliverect of door de Diensten op welke manier dan ook te gebruiken, erkent de Klant gebonden te zijn door de voorwaarden van deze AVD. De Klant garandeert dat hij ten minste achttien (18) jaar oud is en dat hij deze AVD heeft gelezen en begrepen, en ermee instemt hieraan gebonden te zijn. Indien de Klant deze Overeenkomst aangaat namens een onderneming, garandeert en waarborgt de Klant dat hij bevoegd is om die onderneming te binden aan de voorwaarden van deze AVD.

Als voorwaarde voor het gebruik van de Diensten kan van de Klant worden verlangd dat hij zich registreert bij Deliverect, een Deliverect-account aanmaakt en een wachtwoord en gebruikersnaam kiest ('Deliverect Gebruikers-ID'). De Klant mag (i) geen Deliverect Gebruikers-ID van een andere persoon of een ander bedrijf kiezen of gebruiken met de bedoeling zich voor te doen als die persoon of dat bedrijf; of (ii) als Deliverect Gebruikers-ID of Deliverect Sitenaam geen naam gebruiken waarvoor hij geen toestemming heeft om die te gebruiken. Deliverect behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de registratie van een Deliverect Gebruikers-ID te weigeren of een Deliverect Gebruikers-ID te schrappen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om het Deliverect wachtwoord en andere accountgegevens vertrouwelijk te houden. De Klant stemt ermee in dat de verstrekte gegevens nauwkeurig, volledig en actueel zullen zijn. Indien Deliverect vaststelt dat de gegevens niet aan deze normen voldoet of indien deze vereisten worden geschonden, kan Deliverect deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen wegens schending en/of het gebruik van de Diensten door de Klant opschorten.

3. Eigendom van de dienst

De Dienst wordt in licentie gegeven en niet verkocht. Deliverect behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst aan de Klant worden toegekend. Door deze Overeenkomst te aanvaarden, erkent de Klant dat de Dienst, de Intellectuele-eigendomsrechten, het auteursrecht en de handelsmerken de exclusieve en onvervreemdbare eigendom zijn van Deliverect of zijn leveranciers, en dat de handelsmerken, de naam en de Intellectuele-eigendomsrechten eigendom blijven van Deliverect of zijn leveranciers. De Dienst wordt beschermd door het auteursrecht, het handelsgeheim en andere wetten in verband met intellectuele eigendom. Deliverect bezit de titel, het auteursrecht en de wereldwijde Intellectuele-eigendomsrechten (zoals hieronder gedefinieerd) van de Diensten, alle kopieën van de Diensten, hun software en de documentatie. Deze AVD verlenen u geen rechten op de handelsmerken of dienstmerken van Deliverect. In het kader van deze AVD betekent 'Intellectuele-eigendomsrechten' alle auteursrechten, octrooirechten, rechten op topografieën van halfgeleiderproducten, morele rechten, publiciteitsrechten, handelsmerken, trade dress en dienstmerken, goodwill, handelsgeheimen en andere intellectuele-eigendomsrechten zoals die nu bestaan of in de toekomst zullen ontstaan, en alle aanvragen daarvoor en registraties, vernieuwingen en verlengingen daarvan, onder de wetten van enige staat, enig land, enig grondgebied of enig ander rechtsgebied.

De Klant mag de naam en/of het logo van Deliverect gebruiken, en dit uitsluitend in overeenstemming met de Handelsmerkrichtlijnen van Deliverect, met als voorwaarde dat Deliverect dit privilege op elk moment kan intrekken. De Klant stemt ermee in dat als hij ervoor kiest om de Dienst te gebruiken, Deliverect de Klant kan aanwijzen als een Deliverect-klant (door gebruik te maken van de naam en het logo van de Klant) en de Diensten die het levert aan de Klant in het algemeen kan beschrijven in zijn promotiemateriaal, presentaties en voorstellen aan andere huidige en toekomstige klanten.

De Klant kan ervoor kiezen, of Deliverect kan de Klant uitnodigen, om opmerkingen of ideeën in te dienen over de Dienst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot hoe de Dienst verbeterd kan worden ('Ideeën'). Als de Klant een Idee indient, stemt hij ermee in dat dit gratis, ongevraagd en zonder beperking wordt meegedeeld en Deliverect niet onder enige fiduciaire of andere verplichting plaatst, en dat het Deliverect vrij staat om het Idee te gebruiken zonder enige bijkomende vergoeding aan de Klant en/of om het Idee op niet-vertrouwelijke basis of op een andere manier aan wie dan ook bekend te maken. De Klant erkent verder dat Deliverect, door de indiening van de Klant te aanvaarden, geen afstand doet van het recht om soortgelijke of verwante Ideeën te gebruiken die eerder bekend waren bij Deliverect of ontwikkeld werden door zijn werknemers, of die verkregen werden van andere bronnen dan de Klant.

4. Toegestaan gebruik

Onder voorbehoud van de bepalingen en voorwaarden van deze AVD, met inbegrip van de tijdige betaling van de toepasselijke vergoedingen voor het gebruik van de Dienst(en) of het/de Product(en), verleent Deliverect de Klant hierbij een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie, zonder het recht op sublicentie, om de Dienst en de Producten en de bijbehorende documentatie te installeren en te gebruiken op de computer(s) van de Klant, uitsluitend ten behoeve van de zakelijke doeleinden van de Klant en niet voor derde partijen, tot de beëindiging van deze Overeenkomst. Alle rechten die hieronder niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Er zijn geen impliciete rechten van welke aard dan ook. De Dienst(en) blijft (blijven) de volledige en exclusieve eigendom van Deliverect. Deze AVD vormen geen verkoopovereenkomst, maar een licentieovereenkomst voor de Klant die persoonlijk, onvervreemdbaar en niet-exclusief is.

5. Beperkingen

De Klant zal niet zelf het volgende doen, noch iemand anders dit toestaan: direct of indirect (a) kopieën maken van de Diensten of deze verder distribueren, inclusief ze kopiëren naar enig ander medium, (b) de Diensten distribueren, verhuren, in sublicentie geven, leasen, doorverkopen of toewijzen, (c) de Diensten wijzigen, aanpassen of bewerken, inclusief maar niet beperkt tot het vertalen, decompileren, demonteren, reverse-engineeren, proberen de broncode of onderliggende algoritmen te achterhalen van alle of een deel van de Diensten of het creëren van afgeleide werken, (d) de Diensten exporteren zonder de juiste buitenlandse overheidslicenties en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Deliverect, (e) de Diensten doorverkopen, verhuren of op andere wijze toegang verschaffen tot de Diensten aan een derde partij, of (f) actie ondernemen in een poging om de gegevens van een andere Deliverect-gebruiker te verkrijgen, storingen of crashes te veroorzaken, de Deliverect Producten en Diensten te manipuleren of hier op andere wijze afbreuk aan te doen.

Het gebruik van de Diensten door de Klant is onderworpen aan alle toepasselijke lokale, regionale, nationale en internationale wetten en voorschriften. Dit omvat alle wettelijke verplichtingen die op de Klant rusten om dranken als alcoholisch te markeren en bij voedselingrediënten te vermelden welke allergenen ze bevatten. De Klant zal de Diensten of inhoud niet gebruiken voor enig doel of op enige wijze die onwettig is (inclusief, zonder beperking, op enige wijze die de export- of handelscontroles van de EU of enig ander land schendt) of verboden is door deze Overeenkomst, of die inbreuk maakt op de rechten van Deliverect of anderen.

Alle rechten die hieronder niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan Deliverect. Er worden geen uitdrukkelijke of stilzwijgende rechten verleend op de Deliverect Diensten en Producten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de rechten in octrooien, auteursrechten, handelsmerken of handelsgeheimen die hierin zijn vervat, behalve in verband met het toegestane gebruik dat hierin uitdrukkelijk wordt beschreven.

6. Vergoedingen

Indien de Klant ervoor kiest om een Dienst te kopen, stemt hij ermee in om de geldende prijzen te betalen. De Klant gaat akkoord met het factureringsbeleid dat hierin is opgenomen, integraal deel uitmaakt van de Overeenkomst en te raadplegen is op de website van Deliverect (hierna het 'Factureringsbeleid' genoemd). Niet-nakoming van het Factureringsbeleid of niet-betaling van de verschuldigde vergoedingen is een wezenlijke inbreuk op deze AVD.

7. Gegevens

De Klant erkent en gaat akkoord met de voorwaarden van het Privacybeleid van Deliverect, dat hierin is opgenomen, integraal deel uitmaakt van de Overeenkomst en te raadplegen is op de website van Deliverect (hierna het 'Privacybeleid' genoemd). De Klant verleent Deliverect hierbij de toestemming om alle gegevens en informatie die de Klant via de Dienst verstrekt, te gebruiken voor het verbeteren en onderhouden van de Site en de Dienst, net als voor analytische doeleinden door Deliverect en zijn partners op een manier waarbij dergelijke gegevens worden samengevoegd met andere gebruikersgegevens, zodat ze niet gemakkelijk kunnen worden herleid tot persoonlijk identificeerbare informatie.

8. Persoonsgegevens van Eindklanten

De Klant stemt ermee in dat, niettegenstaande enige andersluidende bepaling in dit document, hij alle persoonlijk identificeerbare informatie die hij via de Dienst invoert op de volgende manier zal behandelen: (i) indien de Klant dergelijke gegevens wil gebruiken of exporteren, zal hij het afmeldingsmechanisme van Deliverect gebruiken voor iedereen die de Klant persoonlijk identificeerbare informatie heeft verstrekt die is opgeslagen op de Dienst, (ii) de Klant stemt ermee in dat Deliverect dergelijke gegevens kan verwijderen indien de persoon wiens gegevens het zijn het afmeldingsmechanisme van Deliverect gebruikt, en (iii) elk gebruik van dergelijke gegevens door de Klant moet in overeenstemming zijn met het Privacybeleid van Deliverect. De Klant zal Deliverect schadeloosstellen en vrijwaren van elke claim tegen Deliverect waarin wordt beweerd dat persoonsgegevens die zijn opgeslagen op de Diensten onrechtmatig werden gebruikt, wanneer dit gebruik door de Klant zelf werd uitgevoerd terwijl deze gegevens waren opgeslagen op de Diensten of bij elk gebruik nadat de Klant deze gegevens heeft geëxporteerd.

9. Beëindiging

Deze AVD treden in werking bij het eerste gebruik van een van de Diensten en gelden voor onbepaalde tijd. De Klant kan deze Overeenkomst op elk ogenblik beëindigen. Deliverect heeft naar eigen goeddunken het recht om deze Overeenkomst en uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Diensten en Producten te weigeren, om welke reden dan ook en op elk moment indien de Klant zich niet houdt aan deze AVD. Deze Overeenkomst en het recht van de Klant om de Gelicentieerde Software en de Deliverect Dienst te gebruiken, wordt automatisch beëindigd indien de Klant zich niet houdt aan enige bepaling van deze AVD. De verplichtingen van de Klant om (i) de verschuldigde bedragen te betalen, (ii) zich te onthouden van elke vorm van reverse engineering of inbreuk op de Intellectuele-eigendomsrechten van Deliverect of andere handelingen die in strijd zijn met deze Overeenkomst, en (iii) Deliverect te vrijwaren en schadeloos te stellen met betrekking tot de persoonsgegevens van de Eindklant, blijven ook na beëindiging van deze AVD van kracht. Bij beëindiging zal de Klant alle kopieën van de Dienst en documentatie waarop de Gelicentieerde Dienst of documentatie is geïnstalleerd, vernietigen.

Bovendien behoudt Deliverect zich het recht voor, en de Klant erkent dit recht voor Deliverect, om de dienstverlening aan het account van de Klant te beëindigen met een opzegtermijn van dertig dagen, naar eigen goeddunken van Deliverect.

Bij beëindiging beëindigt Deliverect de toegang van de Klant tot zijn Deliverect-account, het account zelf en de gegevens die zich daarop bevinden. Vanaf dan verliest de Klant de toegang tot alle gegevens, informatie en inhoud die verband houden met het gebruik van de Dienst(en) of het account van de Klant of die zijn opgeslagen in, op of bij de Dienst(en) of het account van de Klant na of in verband met het gebruik van de Dienst(en) of het account van de Klant, of tot alle andere informatie die verband houdt met het account, en kan Deliverect de gebruikersgegevens en -informatie van de Klant op dat moment permanent verwijderen.

Sommige bepalingen van deze Overeenkomst zijn bedoeld om ook na beëindiging van kracht te blijven, bijvoorbeeld de bepalingen met betrekking tot de eigendom van de Intellectuele-eigendomsrechten in en op de Diensten, het gedeelte waarin wordt uitgelegd dat de Diensten worden geleverd 'zoals ze zijn', en het gedeelte waarin Deliverect zijn aansprakelijkheid tegenover de Klant beperkt. De bepalingen waarvan een redelijk persoon zou aannemen dat ze bedoeld zijn om na beëindiging te blijven gelden, met inbegrip van de bovenstaande voorbeelden, blijven na beëindiging gelden.

10. Verklaring over verleende diensten en ondersteuning

Sommige delen van de Diensten zijn mogelijk niet beschikbaar voor de Klant, afhankelijk van de aangeschafte Dienst en Producten. Deliverect werkt voortdurend aan de verbetering van de Diensten en kan op elk moment wijzigingen aanbrengen aan de Diensten (inclusief de stopzetting van bepaalde delen van de Diensten). Indien de wijzigingen de Klant niet bevallen, bestaat de enige remedie erin het gebruik van de Diensten stop te zetten. Indien Deliverect beslist om het aanbieden van de Diensten definitief stop te zetten, wordt de Klant dertig dagen op voorhand op de hoogte gebracht.

Deliverect kan de Klant op elk moment uitnodigen om Deliverect Diensten uit te proberen die niet algemeen beschikbaar zijn voor andere Klanten (niet algemeen beschikbare diensten of 'Niet-AB Diensten'). De Klant kan een dergelijk proefgebruik naar eigen goeddunken aanvaarden of weigeren. Niet-AB Diensten zullen duidelijk worden aangeduid als bèta, proef, beperkte release, voorbeeld voor ontwikkelaars, niet-productie of met een soortgelijke omschrijving. Niet-AB Diensten worden verstrekt voor evaluatiedoeleinden en niet voor productiegebruik, worden niet ondersteund, kunnen bugs of fouten bevatten, en kunnen onderhevig zijn aan aanvullende voorwaarden. Niet-AB Diensten worden niet beschouwd als Dienst en worden 'zoals ze zijn' verstrekt, zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie. Deliverect kan de Niet-AB Diensten op elk moment en naar eigen goeddunken stopzetten en maakt ze mogelijk nooit algemeen beschikbaar.

Deliverect biedt ondersteuning zoals beschreven in het Factureringsbeleid, maar doet geen beloftes over hoe snel het zal reageren op een ondersteuningsverzoek en belooft niet dat het in staat zal zijn om eventuele problemen van de Klant op te lossen. Deliverect behoudt zich het recht voor om toegang te krijgen tot alle gegevens van de Klant om te kunnen reageren op diens ondersteuningsverzoeken.

11. Diensten en websites van derden

De Klant kan diensten, producten en promoties aangeboden krijgen die aangeleverd worden door derden en niet door Deliverect. Indien de Klant beslist gebruik te maken van deze diensten van derden, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om de voorwaarden die aan deze diensten verbonden zijn door te nemen en te begrijpen. De Klant gaat ermee akkoord dat Deliverect niet verantwoordelijk is voor de prestaties van deze diensten. De Deliverect Diensten en Producten kunnen voor het gemak van de Klant links bevatten naar websites van derden. De Klant stemt ermee in dat hij een dergelijke website op eigen risico raadpleegt en dat deze website niet onder de bepalingen en voorwaarden in deze AVD valt. Deliverect weigert uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid voor zulke websites. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om alle vereiste hardware en/of software van derden te verkrijgen en onderhouden, met inbegrip van updates daarvan. Deliverect is niet verantwoordelijk voor de onachtzaamheid, de grove nalatigheid, de handelingen of het gebrek aan handelingen van een derde partij. Bovendien, en met uitzondering van gemachtigde Deliverect onderaannemers, is deze beperking zelfs van toepassing op derde partijen die eventueel gecertificeerd zijn in het kader van een Deliverect certificeringsprogramma of die Deliverect heeft aanbevolen aan of doorverwezen naar de Klant.

12. Beperking van aansprakelijkheid

De Klant stemt ermee in dat de Dienst en de Producten worden geleverd 'zoals ze zijn'. Elk gebruik van de Dienst en de Producten geschiedt op eigen en absoluut risico van de Klant. In geen geval zullen Deliverect en zijn verwerkers, leveranciers of licentiegevers (of hun respectieve filialen, agenten, bestuurders en werknemers) aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van de Diensten, fouten in of verlies van gegevens, zelfs indien Deliverect op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. In het bijzonder is Deliverect niet verantwoordelijk voor kosten met inbegrip van, maar niet beperkt tot kosten die voortvloeien uit winst- of inkomstenderving, verlies van het gebruik van de software of Diensten, verlies van gegevens, de kosten om gegevens te recupereren, eventuele claims van derden of voor andere soortgelijke kosten. Deliverect zal in geen geval aansprakelijk zijn voor onwettig of oneigenlijk gebruik van de Diensten, of voor manipulatie of wijziging van de Diensten en hun software. Onverminderd het bovenstaande is de aansprakelijkheid van Deliverect in elk geval beperkt tot het totale bedrag van de abonnementsgelden die betaald werden of betaald moesten worden door de Klant voor de laatste drie (3) abonnementsperiodes voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding gaf tot deze aansprakelijkheid. Deliverect is in geen geval aansprakelijk voor onwettig of oneigenlijk gebruik van de Producten, of voor manipulatie of wijziging van de Producten en Diensten en hun software.

De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat het delen van zijn accountinformatie, aanmeldgegevens of wachtwoorden op zijn eigen en absolute risico gebeurt, en dat Deliverect niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade die daaruit voortvloeit.

De Klant zal Deliverect schadeloosstellen, vrijwaren en op verzoek van Deliverect verdedigen tegen alle vorderingen, aansprakelijkheden en kosten (met inbegrip van gerechtskosten en redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit het handelen of nalaten van de Klant en de werknemers of agenten van de Klant, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het verstrekken van garanties of contractuele rechten aan consumenten of Eindgebruikers die verder gaan dan de garanties of rechten die in deze AVD vermeld zijn. De Klant is verantwoordelijk voor alle gebruikersgegevens en voor de activiteiten van de Klant in verband met de Diensten. De Klant zal Deliverect (en zijn filialen), en elk van de respectieve werknemers, contractanten, directeuren, leveranciers en vertegenwoordigers van Deliverect (en zijn filialen) vrijwaren en schadeloosstellen voor alle aansprakelijkheden, verliezen, claims en onkosten, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten, die voortvloeien uit (i) het gebruik of misbruik van de Diensten door de Klant; (ii) de toegang van de Klant tot enig deel van de Diensten; (iii) gebruikersgegevens; of (iv) de schending door de Klant van deze Overeenkomst of enige aanvullende voorwaarden die de Klant overeenkomt met Deliverect.

13. Garantie

De Diensten, de Site, alle andere Deliverect software en de Producten worden geleverd zonder enige expliciete of impliciete garantie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot impliciete garanties van eigendomstitel, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Deliverect en zijn verwerkers, leveranciers of licentiegevers (of hun respectieve filialen, agenten, bestuurders en werknemers) geven geen garantie dat (i) de Diensten vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten; (ii) de Diensten foutloos of ononderbroken zullen werken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot onderbrekingen die optreden in het kader van regelmatig gepland onderhoud); (iii) alle informatie of advies verkregen door de Klant in verband met de Diensten accuraat of volledig zal zijn. Deliverect geeft geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid of adequaatheid van de Diensten voor een bepaald doel of niet-inbreuk.

De hardware en benodigdheden worden geleverd met garanties volgens de Belgische wetgeving. Indien de Klant een bedrijf vertegenwoordigt, biedt Deliverect één jaar garantie op de hardware.

Sommige landen staan de uitsluiting of beperking van impliciete garanties of de beperking van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toe; de voorgaande beperkingen zijn dus niet van toepassing als ze verboden zijn door de plaatselijke toepasselijke wetgeving van de Klant.

14. Toepasselijk recht

Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van België. De partijen onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie en het rechtsgebied van de bevoegde rechtbanken in Gent, België, waar elk geschil in de Nederlandse taal aanhangig zal worden gemaakt, zonder afbreuk te doen aan het recht van Deliverect om de Klant te dagvaarden voor de rechtbank die bevoegd zou zijn bij afwezigheid van deze clausule.

Factureringsbeleid

Dit Factureringsbeleid maakt integraal deel uit van de Deliverect Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers. 'U' of 'Uw' betekent de persoon die gebruikmaakt van de Dienst(en) en de persoon of onderneming, indien van toepassing, namens wie deze persoon optreedt.

Er zijn nooit annuleringskosten.

Als u uw account opzegt, worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht. U bent wel verantwoordelijk voor eventuele rekeningen voordat u uw account opzegt. Als u dus bijvoorbeeld op de vijfde dag van de maand een factuur ontving en op de achtste uw account annuleerde, bent u nog steeds verantwoordelijk voor de abonnementsperiode na de vijfde dag, maar krijgt u geen nieuwe facturen.

Hoe kan ik opzeggen?

Uw account opzeggen kan met de knop 'Abonnement opzeggen' in uw Deliverect account. Vervolgens zorgen wij ervoor dat uw account veilig wordt beëindigd.

Betalings- en terugbetalingsvoorwaarden voor Diensten

De facturering gebeurt vijf dagen voor het begin van elke abonnementsperiode en de facturen moeten worden betaald voor het begin van de nieuwe abonnementsperiode. Er worden geen terugbetalingen gedaan of tegoeden gegeven voor gedeeltelijke abonnementsperiodes van de Dienst of voor abonnementsperiodes die niet zijn gebruikt. Op deze regel worden geen uitzonderingen gemaakt, zodat wij al onze Klanten eerlijk kunnen behandelen.

U kunt uw abonnementsperiode voor het begin van elke nieuwe periode wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Deliverect verlengt uw abonnement automatisch met dezelfde duur als de vorige periode.

Alle vergoedingen zijn exclusief alle door de belastingautoriteiten opgelegde belastingen.
Deliverect behoudt zich het recht voor om op elk moment één of meer delen van de Dienst te wijzigen of stop te zetten met een redelijke kennisgeving, behalve wanneer onvoorziene technische omstandigheden een onderbreking veroorzaken zonder kennisgeving.
De prijzen van de Diensten kunnen te allen tijde worden gewijzigd met inachtneming van een kennisgevingstermijn van dertig dagen. Wij brengen u hiervan op de hoogte via één of meer van de volgende kanalen: e-mail, bericht op www.staging-deliverect.kinsta.cloud, bericht binnen de Dienst.

U stemt ermee in om regelmatig de prijzen en het beleid van Deliverect te raadplegen op de website www.deliverect.com.

Deliverect is niet aansprakelijk ten opzichte van u of derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

Betalings- en terugbetalingsvoorwaarden voor Producten (met inbegrip van hardware en benodigdheden gekocht bij Deliverect)

Deliverect kan installaties, speciale software (naast de Dienst) of hardware en benodigdheden leveren. Deze producten worden gefactureerd en de betaling is verschuldigd bij levering of installatie. De betalingstermijn is op de factuur vermeld. Alle hardware en benodigdheden blijven in het bezit van Deliverect tot ze volledig betaald zijn.

Voor artikelen die verzending vereisen, is betaling verschuldigd vóór verzending. De standaardverzendkosten binnen de EU bedragen 50 euro. Dit bedrag kan variëren naargelang het leveringsadres en de hoeveelheid/het gewicht van de hardware en benodigdheden. Deliverect brengt u op de hoogte wanneer de verzendingskosten hoger zijn dan 50 euro.

Voor installaties of ingrepen kunnen verplaatsingen naar uw locatie nodig zijn. Deliverect factureert hiervoor een kilometervergoeding van 0,35 euro per kilometer. Wanneer de werkuren de oorspronkelijke offerte of bestelling van Deliverect overschrijden, kan Deliverect een extra vergoeding van 65 euro per uur factureren.

Geschillen

Alle klachten dienen redelijk gemotiveerd te zijn en ons rechtstreeks per aangetekend schrijven te worden meegedeeld binnen acht dagen na de oplevering/uitvoering van de werken. In geval van betwisting over de uitvoering van de conformiteitswerken van de hardware en de leveringen, mag u de betaling van de facturen niet opschorten of weigeren. Alle facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer ze niet binnen acht dagen na ontvangst worden betwist per aangetekend schrijven.

Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van België. De partijen onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie en het rechtsgebied van de bevoegde rechtbanken in Gent, België, waar elk geschil in de Nederlandse taal aanhangig zal worden gemaakt, zonder afbreuk te doen aan het recht van Deliverect om de Klant te dagvaarden voor de rechtbank die bevoegd zou zijn bij afwezigheid van deze clausule.

Betaalmethoden

Deliverect biedt de volgende veilige betaalmethode:

Overschrijving naar bankrekening - IBAN: BE08363080526713, BIC: BBRUBEBB.

Achterstallige betalingen

Alle facturen zijn betaalbaar volgens de op de factuur vermelde betalingstermijn. In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een rente van 12 % per jaar verschuldigd over het verschuldigde bedrag. Naast het voormelde is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadevergoeding van 10 % op het verschuldigde bedrag van toepassing, en dit met een minimum van 50 euro.

Lees de AVD voor aanvullende voorwaarden voor de Diensten van Deliverect, waarvan dit Factureringsbeleid integraal deel uitmaakt.