Privacy- en cookiebeleid

Laatste herziening: juni 2023

Deliverect is ervan overtuigd dat de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk is. Daarom streven wij ernaar uw persoonsgegevens op een wettelijke, redelijke en transparante manier te verwerken.

Dit privacybeleid ('Beleid') is bedoeld voor iedereen die op welke manier dan ook persoonsgegevens met ons deelt. Deliverect wil u graag uitleggen welke informatie we over u verzamelen, waarvoor we ze gebruiken en met wie we ze delen. U kunt ook informatie vinden over uw rechten en over de manier waarop u die kunt uitoefenen.

Voor de toepassing van dit Beleid verwijzen persoonsgegevens naar alle inlichtingen of een reeks inlichtingen die u rechtstreeks of onrechtstreeks identificeren, zoals uw naam, e-mailadres of telefoonnummer.

1. Wie zijn wij?

De nv DELIVERECT ('Deliverect' of 'wij'/'we' of 'ons') met maatschappelijke zetel op het adres Foreestelaan 82, 9000 Gent, België, ingeschreven in het register van rechtspersonen onder het nummer 0692.623.253, heeft haar hoofdkwartier in Gent, België. Deliverect biedt een softwaretoepassing aan die restaurants, cafés, ondernemingen en leveringslocaties helpt bij het beheren van hun leverings- en afhaalkanalen. Deliverect biedt klanten over de hele wereld omnichannel restaurantbeheer met een innovatieve alles-in-één-oplossing, van het vereenvoudigen en integreren van online-orderstromen tot bedrijfsontwikkeling.

Dit Beleid bestrijkt de manier waarop Deliverect of een aan Deliverect gelieerde onderneming uw persoonsgegevens kan behandelen wanneer u met ons in interactie treedt, in uw hoedanigheid van klant, leverancier, zakenpartner of andere persoon met een zakelijke relatie met ons.

2. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Als u meer wilt weten over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u de onderstaande informatie raadplegen.

I. Bezoek aan onze website

Via onze website kunt u op verschillende manieren persoonsgegevens met ons delen. U kunt bijvoorbeeld contact met ons opnemen voor een demo, een e-boek downloaden of u aanmelden voor onze nieuwsbrief.

Voor al deze verwerkingsprocessen vragen wij u om uw toestemming (opt-in in het desbetreffende webformulier). U kunt uw toestemming intrekken door u af te melden via de afmeldingslink onderaan iedere e-mail die u ontvangt.

Onze website biedt ook de mogelijkheid contact met ons op te nemen via de chatbot. In dat geval worden de gegevens die u er achterlaat, verwerkt.

Informatie over cookies vindt u in deel 7.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij vragen uw persoonsgegevens op om contact met u te kunnen opnemen en u de gewenste informatie te kunnen geven.

De verwerking van de chatbotgegevens is in ons rechtmatig belang, in het bijzonder voor het beantwoorden van de vragen die u stelt.

II. Invullen van onze feedbackverzoeken en tevredenheidsenquêtes

Indien u reeds klant bij ons bent, kunnen wij contact met u opnemen om feedback te vragen over onze oplossing en de diensten die wij u aanbieden. Dat doen we om onze producten te blijven verbeteren en ervoor te zorgen dat we aan al uw verwachtingen voldoen. In dat geval beschikt Deliverect reeds over uw contactgegevens.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Deze verwerking is in ons rechtmatig belang om de relatie met onze klanten te onderhouden en te verbeteren.

III. Beheer van uw commerciële relatie met ons

A. Als u reeds klant bij ons bent

U bent al een Deliverect-klant.

Om als klant gebruik te kunnen maken van het Deliverect-platform, logt u in met een Facebook- of Google-account of met uw Deliverect-inloggegevens.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken deze informatie in de context van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Deliverect. Wij kunnen u ook ondersteunende diensten bieden met betrekking tot onze oplossingen.

Wij zullen contact opnemen met u als klant om u op de hoogte te houden van de werking van de tool, eventuele productupdates, facturering enz.

B. Als u onze leverancier bent

U bent een leverancier van Deliverect.

Wij willen er zeker van zijn dat onze relatie met u gebaseerd is op transparantie, duidelijke verantwoordelijkheid en vertrouwen.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Om deze relatie met u te beheren en de toepasselijke wetgeving na te leven, verwerken wij mogelijk persoonsgegevens. Deze verwerking maakt deel uit van de uitvoering en de prestaties van de overeenkomst tussen Deliverect en de leverancier en kadert in onze wettelijke verplichting om een boekhouding bij te houden.

C. Als u onze potentiële klant bent

U bent nog geen klant van Deliverect, maar u hebt contact met ons opgenomen voor een offerte of voor andere informatie.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Deze verwerking is in ons rechtmatig belang, zodat wij een relatie kunnen onderhouden met onze potentiële klanten.

D. Als u onze zakenpartner bent

U bent een zakenpartner van Deliverect.

Wij willen er zeker van zijn dat onze relatie met u gebaseerd is op transparantie, duidelijke verantwoordelijkheid en vertrouwen.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Om deze relatie met u te beheren en de toepasselijke wetgeving na te leven, verwerken wij mogelijk persoonsgegevens. Deze verwerking maakt deel uit van de uitvoering en de prestaties van de overeenkomst tussen u en Deliverect en kadert in onze wettelijke verplichting om een boekhouding bij te houden.

IV. Solliciteren naar een baan of met ons in contact treden voor vacatures

U bent een sollicitant en uw gegevens worden intern door ons verwerkt, als onderdeel van het rekruteringsproces. Meer informatie over onze Privacyverklaring voor sollicitanten vindt u hier.

Indien aan het einde van het rekruteringsproces wordt besloten uw kandidatuur niet in aanmerking te nemen, zullen wij u altijd om uw toestemming vragen om u via e-mail vacature-updates en rekruteringsactiviteiten toe te sturen en om uw gegevens in onze talentpool te bewaren en contact met u op te nemen voor carrièremogelijkheden.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Tijdens het rekruteringsproces zullen wij uw gegevens verwerken op basis van de noodzaak om uitvoering te geven aan een overeenkomst waaraan u bent onderworpen, of om op uw verzoek precontractuele stappen te ondernemen. Wij hebben een rechtmatig belang, met name onze noodzaak om zaken te doen op een verantwoorde manier en conform de lokale wet- en regelgeving, en om fundamentele rechten te beschermen, zoals het recht op verdediging, het recht op eigendom en de vrijheid van ondernemerschap.

V. Fysiek een bezoek brengen aan de locaties van Deliverect

Als je de Deliverect kantoren bezoekt, moet je je ervan bewust zijn dat we gebruik maken van CCTV-systemen om specifieke ruimtes van onze gebouwen te registreren. Wanneer we dergelijke videoapparatuur gebruiken, plaatsen we waarschuwingsborden om ervoor te zorgen dat u ervan op de hoogte bent dat we afbeeldingen of video's registreren..

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens voor het handhaven van de veiligheid en beveiliging van onze medewerkers, bezoekers, gasten alsook de eigendommen en activa van Deliverect, het vrijwaren van de legitieme belangen van Deliverect, zoals het onderzoeken van mogelijke criminele activiteiten (bijv. vermoedelijke diefstal van bedrijfs- of persoonlijke eigendommen) en andere incidenten of ongevallen in onze gebouwen en het initiëren van disciplinaire en gerechtelijke processen en procedures, inclusief het bewaren van bewijsmateriaal en het openbaar maken van opnames ten behoeve van juridische claims en procedures. De wettelijke basis waarop wij ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden die in dit gedeelte worden beschreven, is ons legitieme belang, met name onze noodzaak om fundamentele rechten te beschermen, zoals het recht op vrijheid en veiligheid, het recht op eigendom en het recht op verdediging.

3. Hoelang houdt Deliverect uw persoonsgegevens bij?

Deliverect bewaart uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor de hierboven beschreven doelen, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting van Deliverect. Hoelang wij persoonsgegevens precies bewaren, hangt af van het specifieke verwerkingsdoel waarvoor ze zijn verzameld en de wettelijke bewaartermijn voor dat soort informatie, alsook van plaatselijke wettelijke voorschriften. Dit alles is formeel vastgelegd en gedocumenteerd in ons beleid inzake gegevensbewaring.

Zodra de bewaringstermijn is verstreken, worden de persoonsgegevens gewist of anoniem gemaakt.

4. Met wie deelt Deliverect uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven genoemde doelen verwerkt. In deze context kunnen wij een beroep doen op externe partijen of gelieerde ondernemingen van Deliverect. Dergelijke derde partijen en gelieerde ondernemingen van Deliverect mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met onze strikte instructies. Bovendien zijn deze partijen verplicht de noodzakelijke organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens adequaat te beschermen.

I. Gelieerde ondernemingen van Deliverect

Deliverect heeft kantoren in verschillende landen, en die kunnen toegang hebben tot de persoonsgegevens van klanten voor ondersteunings- en dienstverleningsdoeleinden.

II. Dienstverleners en zakenpartners

Concreet betekent dit dat wij een beroep doen op derde partijen voor software-integratie (bv. leveranciers van software) en hosting (bv. cloudproviders, externe datacenters, ...). Dit zijn leveranciers die door ons worden ingeschakeld om ondersteuning te bieden bij de levering van Deliverect-producten en -diensten aan u, en bij onze algemene bedrijfsuitoefening. We kunnen uw persoonsgegevens delen met onze serviceproviders om ons te helpen met onze marketingcampagnes en targeting van gebruikers op sociale media, bijvoorbeeld via Facebook Lookalikes, Google Ads Customer Match en LinkedIn Ads.

Van tijd tot tijd kunnen extra dienstverleners die uw gegevens verwerken, aan de lijst van subverwerkers worden toegevoegd. Gelieve de updates die we hier publiceren, te raadplegen.

A. Lijst van externe subverwerkers

Wij doen ook een beroep op subverwerkers die ons bepaalde diensten verlenen ter verbetering van onze producten. Dit zijn derde partijen die uw persoonsgegevens kunnen verwerken, en die contractueel verplicht zijn te voldoen aan onze vereisten inzake beveiliging en gegevensbescherming.

Deliverect eist van zijn subverwerkers dat zij voldoen aan verplichtingen die gelijkwaardig zijn aan die welke aan Deliverect (als verwerkingsverantwoordelijke) worden opgelegd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de volgende vereisten:

 • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de gedocumenteerde instructies van Deliverect (zoals schriftelijk meegedeeld aan de betrokken subverwerker door Deliverect);

 • in verband met hun subverwerkingsactiviteiten alleen personeel inzetten dat betrouwbaar is en onderworpen is aan een contractueel bindende verplichting om vertrouwelijkheid, gegevensprivacy en beveiliging in acht te nemen, voor zover van toepassing, overeenkomstig de toepasselijke gegevensbeschermingswetten;

 • regelmatige opleiding inzake beveiliging en gegevensbescherming verstrekken aan het personeel aan wie zij toegang verlenen tot persoonsgegevens;

 • passende technische en organisatorische maatregelen treffen en handhaven (met inbegrip van maatregelen die stroken met de maatregelen die de subverwerker contractueel heeft beloofd na te leven, voor zover ze even relevant zijn voor de verwerking van persoonsgegevens door de subverwerker voor rekening van Deliverect);

 • Deliverect onmiddellijk op de hoogte brengen van elke feitelijke of potentiële inbreuk op de beveiliging; en

 • samenwerken met Deliverect bij de behandeling van verzoeken van verwerkingsverantwoordelijken, betrokkenen of gegevensbeschermingsautoriteiten, voor zover van toepassing.

Informatie over onze subverwerkers vindt u in de onderstaande specifieke lijst van de subverwerkers die gegevens van klanten en webgebruikers verwerken – deze lijst wordt van tijd tot tijd bijgewerkt, en wij streven ernaar ze up-to-date te houden. Bezoek deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven:

Subverwerker / Verwerkingsactiviteit / Hostinglocatie voor gegevens

 • Cloudflare, Inc.: Content delivery network en DDoS-mitigatie (Europa)

 • Facebook (Meta): Klanten in kaart brengen (Europa)

 • Google: Clouddiensten (Europa) / Klanten in kaart brengen door Google Ads (Europa)

 • Hotjar: Tool voor gebruikerservaring (Europa)

 • Hubspot: Beheer van klantrelaties (Europa)

 • Intercom, Inc.: Klantenberichten via website of e-mail (Europa)

 • LinkedIn: Ads en targeting van gebruikers van sociale netwerken (VS).

 • MongoDB: Opslag en verwerking van servicegegevens (België)

 • PandaDoc Inc.: Hulpprogramma voor contractondertekening (Europa)

 • Zendesk: Cloud-gebaseerde klantenondersteuning (Europa)

 • RollWorks: Account-gebaseerde marketing platform (US)

 • Zoominfo: Verkoopintelligentieplatform (US)

III. Professionele adviseurs

Professionele adviseurs, zoals advocaten, bedrijfsrevisoren en verzekeraars, in het kader van de professionele diensten die zij aan ons verlenen.

IV. Rechtshandhaving

 • Voldoen aan toepasselijke wetten, wettelijke verzoeken en juridische procedures, bijvoorbeeld om te reageren op dagvaardingen of verzoeken van overheidsinstanties;

 • onze, uw of andermans rechten, privacy, veiligheid of eigendom beschermen (inclusief door het indienen en verdedigen van rechtsvorderingen);

 • de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de diensten, afdwingen; en

 • frauduleuze, schadelijke, ongeoorloofde, onethische of illegale activiteiten, waaronder cyberaanvallen en identiteitsdiefstal, voorkomen, identificeren, onderzoeken en tegengaan.

Uw persoonsgegevens worden in geen enkel geval aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

5. Hoe beschermt Deliverect uw persoonsgegevens?

Deliverect is vastbesloten om alle redelijke maatregelen te nemen teneinde de bescherming van uw persoonsgegevens tegen misbruik, verlies en ongeautoriseerde toegang te waarborgen. Deze maatregelen zijn altijd gebaseerd op de huidige stand van de techniek. Meer informatie hierover vindt u in ons veiligheidsbeleid.

6. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

Wanneer u een klacht, een vraag of een probleem hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die zijn vastgelegd in het deel 'contact'.

Als u contact met ons opneemt om uw rechten uit te oefenen, reageren wij binnen 1 maand. In uitzonderingsgevallen kan dit langer duren (tot maximaal 3 maanden), maar wij zullen de ontvangst van uw verzoek binnen 1 maand bevestigen. Of u uw rechten wel of niet kunt uitoefenen, is altijd afhankelijk van de gegevensverwerking zelf en de rechtsgrond.

Gelieve bij het uitoefenen van uw rechten altijd duidelijk aan te geven welk recht u wilt uitoefenen en op welke manier (bv. via e-mail, per brief, ...) u de gevraagde informatie wilt ontvangen. Bovendien hebben wij een identificatieplicht, zodat wij altijd zullen nagaan of u daadwerkelijk gerechtigd bent om de gevraagde informatie te verkrijgen, en wij kunnen vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs om uw identiteit te verifiëren.

Dit zijn enkele van de rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens:

Recht op toegang en correctie

Als u wilt weten welke van uw persoonsgegevens Deliverect verwerkt en voor welk doel, kunt u contact met ons opnemen. Wij verstrekken u kosteloos een afschrift van uw persoonsgegevens die wij verwerken. Indien u denkt dat uw persoonsgegevens onjuist of niet actueel zijn, kunt u ons vragen ze te corrigeren.

Recht op verwijdering en beperking

U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Indien wij echter wettelijk verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren, zullen wij dit verzoek niet kunnen inwilligen. In dat geval brengen wij u daarvan op de hoogte.

Indien u daar redelijke gronden voor hebt, kunt u ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u de juistheid van uw gegevens betwist.

Gezagsrecht

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op onze rechtmatige belangen, of deel uitmaakt van een verplichting van algemeen belang of openbaar gezag, kunt u op redelijke wijze bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw (expliciete) toestemming of in de context van de implementatie van de overeenkomst tussen u en ons, kunt u vragen dat wij u de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat verstrekken, of dat wij ze overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat de verwerking plaatsvindt via geautomatiseerde processen.

Recht op het intrekken van uw toestemming

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens door Deliverect is gebaseerd op uw (expliciete) toestemming, hebt u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die voorafgaand aan een dergelijke intrekking is uitgevoerd.

Recht op het indienen van een klacht

Indien u meent onvoldoende te worden gehoord door Deliverect, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit met betrekking tot de manier waarop Deliverect omgaat met uw persoonsgegevens. De contactgegevens vindt u hieronder.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel. 02 274 48 00

Fax 02 274 48 35

contact@apd-gba.be

7. Cookies en verwante technologieën

Net zoals veel websites slaan wij bepaalde gegevens op met behulp van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt of onze dienst gebruikt. Wij kunnen zowel sessiecookies als permanente cookies gebruiken om u te herkennen wanneer u bent ingelogd op onze website en om te weten te komen hoe en wanneer u interacties heeft met onze website. Wij kunnen ook cookies gebruiken om ervoor te zorgen dat onze diensten niet overbelast raken. Dat houdt in dat wij het geaggregeerde gebruik en het webverkeer op onze website kunnen monitoren. Wanneer u de website bezoekt, vragen wij uw toestemming om cookies te gebruiken. Wanneer u een account aanmaakt, gaat u akkoord met het gebruik van cookies in uw browser en HTML-gebaseerde e-mails. Dit helpt ons enorm om u de best mogelijke ervaring te bieden.

Deliverect kan ook verwante technologieën gebruiken, waaronder webbakens, pixels en softwaretokens, om uw gebruik van de dienst te vergemakkelijken. De dienst maakt met name gebruik van softwaretokens (die veilig worden opgeslagen op servers die door Deliverect worden beheerd) om het aanmelden bij en het functioneren van de ondersteunde platformen te vergemakkelijken.

I. Essentiële cookies

Essentiële cookies zijn nodig om onze website te laten functioneren. Er zijn kernfuncties van de website, zoals beveiliging, netwerkbeheer, cookievoorkeuren, toegangsbeheer, waarvoor essentiële cookies moeten worden ingeschakeld. Als u deze uitschakelt, is het mogelijk dat sommige functies van de website niet langer beschikbaar zijn.

II. Sessiecookies

Sessiecookies onthouden bepaalde gegevens over uw huidige bezoek, bv. aanmeldgegevens. Zo kunt u vlot navigeren op het Deliverect-platform. Zonder deze sessiecookies zouden wij niet in staat zijn onze dienst naar behoren aan u te verlenen. Deze sessiecookies verlopen en hebben beperkte mogelijkheden. U moet uw aanmeldgegevens van Deliverect opnieuw invoeren nadat een bepaalde periode is verstreken, om te voorkomen dat anderen per ongeluk toegang krijgen tot de inhoud van uw account en de persoonsgegevens die daar te vinden zijn. Een ander voorbeeld van hoe we sessiecookies gebruiken, is dat we het aantal bezoeken van een bepaalde bezoeker aan een pagina of een functie van de dienst bijhouden.

III. Prestatie- en remarketingcookies

We maken gebruik van externe leveranciers, zoals Facebook Ads en Google Ads, om advertenties voor relevante Deliverect-diensten te tonen wanneer u bepaalde pagina's op onze website bezoekt. Wij kunnen een cryptografische hash van een gemeenschappelijke accountidentificatie (zoals een e-mailadres) met een derde partij delen, zodat we u advertenties en diensten op maat kunnen aanbieden. Bij de meeste browsers kunt u kiezen of u cookies wilt accepteren. Als u niet wilt dat er cookies op uw computer worden geplaatst, stel dan, voorafgaand aan uw bezoek aan de website, uw browser zo in dat alle cookies worden geweigerd.

Houd er rekening mee dat in dat geval sommige functies van de website en de dienst onbeschikbaar kunnen worden.

Updates van dit cookiebeleid

De datum bovenaan dit cookiebeleid geeft aan wanneer het voor het laatst werd bijgewerkt. Deliverect kan dit cookiebeleid echter bijwerken zodat het relevante wijzigingen weerspiegelt. Daarom raden wij u aan dit cookiebeleid regelmatig opnieuw te raadplegen om op de hoogte te blijven van ons gebruik van cookies en verwante technologieën, en uw cookieconfiguratie dienovereenkomstig bij te werken.

Voor meer informatie over cookies en hoe u kunt zien welke cookies zijn ingesteld en hoe u deze kunt beheren en verwijderen, gaat u naar www.allaboutcookies.org.

Het Network Advertising Initiative heeft ook een tool ontwikkeld waarmee u kunt nagaan welke derde partijen momenteel cookies voor uw browser hebben ingeschakeld en hoe u zich voor deze cookies kunt afmelden. Meer informatie vindt u op: http://www.networkadvertising.

Het belangrijkste is dit: we gebruiken cookies om uw behoeften als gebruiker beter te begrijpen, trends te analyseren, meer relevante inhoud of diensten te kunnen aanbevelen en de functies en algemene bruikbaarheid van de website en de dienst te verbeteren.

8. Contact

Als u vragen hebt over ons privacybeleid, of als u gewoon uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via e-mail op security@deliverect.com.

Daarnaast kunt u nog meer belangrijke informatie vinden over onze naleving van de AVG in dit bericht.

9. Veranderingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd bij te werken. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in augustus 2022.

Wij willen er zeker van zijn dat de persoonsgegevens die wij over u bewaren, nauwkeurig en actueel zijn. Daarom zouden we het op prijs stellen als u ons op de hoogte zou willen houden van wijzigingen in uw persoonsgegevens gedurende uw relatie met ons. U kunt ons hiervoor een e-mail sturen op security@deliverect.com.